Ban thường vụ huyện ủy vừa ban hành chỉ thị số 22 - CT/HU về việc tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ban thường vụ huyện ủy vừa ban hành chỉ thị số 22 - CT/HU về việc tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Ban Thường vụ Huyện úy yêu cầu các cấp ùy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đen cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh các hoạt dộng tuyên truyền băng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bàn hướng dần thi hành nhất là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 cùa Chinh phù về sửa đổi, bồ sung một sô điêu của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu nham nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi tang kíp nhàn dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

 

Thanh niên Cẩm Giàng lên đường nhập ngũ năm 2022 (ảnh tư liệu)

Tăng cường sự lãnh đạo, chi đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; kiện toàn, bồ sung đầy đù số lượng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quàn sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự; phân công trách nhiệm cụ thê cho các thành viên Hội dông nghĩa vụ quân sự đê theo dôi, chí đạo các cơ sớ, đặc biệt những địa bàn khó khăn về công tác tuyển quân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cơ sớ và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về cơ sớ dược phân công phụ trách trong suôt quá trình tuyển chọn, gọi còng dân nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải được thực hiện theo quy định Luật Nghĩa vụ quân sự, các thông tư, hướng dần thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; hoàn thành chi tiêu được giao bào đám chất lượng, công bàng, đúng luật. Phát huy và nhân rộng mô hình điển hình trong thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân. Đồng thời, khắc phục hạn chế, khuyết diem trong lãnh đạo, chi đạo và tổ chức thực hiện; kiên quyết xứ lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Quan tàm tuyển chọn các nhóm đối tượng như: công dân đà học xong đại học, cao đang; công chức, viên chức trong độ tuổi nhập ngũ đê nâng cao chất lượng xây dựng Quàn đội và giám bớt lưu lượng đào tạo trong lực lượng vũ trang với phương châm “Tuyền người nào, chắc người đó”. Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương cùa cán bộ, dáng viên trong việc động viên con, em trong gia đình và nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thường xuyến quan tâm giai quyết tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khãn, gia đình chính sách gia đinh có công dân đang phục vụ tại ngũ đế quân nhân yên tâm thực hiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tổ chức tốt việc đón, tư vấn học nghe và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghía vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương theo đúng quy định.

Kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong nhừng tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức, cá nhân, bình xét các danh hiệu thi đua. Ban Thường vụ Huyện úy sè xem xét các tố chức, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh dạo, chi đạo và cán bộ trực tiêp tham mưu, phụ trách công tác tuyển quân khi đơn vị không hoàn thành chí tiêu giao quân.

Ban Chì huy Ọuân sự huyện căn cứ vào nhiệm vụ, chi tiêu trên giao năm 2023, tham mưu cho ƯBND huyện xây dựng kế hoạch và giao chi tiêu cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tham mưu chi đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý, rà soát, xét duyệt nguôn; phôi hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức tốt việc sơ tuyên, khám tuyển sức khoẻ; cùng với Công an huyện rà soát, xác minh lý lịch chính trị bảo đảm theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức buổi giao lưu gặp mặt, động viên và Lễ giao nhận quân trọng thê, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn; phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức khám phúc tra sức khỏe vả tổ chức thăm hòi, động viên chiến sỳ mới trong thời gian huấn luyện tại các đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức chinh trị - xà hội phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Ọuân sự làm tốt công tác tham mưu, đe xuất giúp cấp ủy, chinh quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cùng cấp trong lãnh đạo, chi đạo và lổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên quân, Còng tác tuyên quân phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, công bang trong công tác tuyển quân; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục, tạo khí thê sỏi nổi, khích lệ, động viên thanh niên trong độ tuồi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

UBND huyện trực tiếp chi đạo công lác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngù đàm bảo số lượng, chất lượng, hoàn thành chi tiêu trên giao; cấp ủy, chính quyền cấp xà căn cứ chì tiêu được giao triền khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo giao đủ 100% chi tiêu và bảo đảm chất lượng đúng thời gian quy định. Uy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xư lý nghiêm nhừng công dàn vi phạm Luật Nghĩa vụ quàn sự và xem xét xử lý kỳ luật cán bộ, công chức liên quan theo phân cấp quản lý.

Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xứ lý kỷ luật người đứng đầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không hoàn thành chì tiêu giao quân. Giao ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện úy kiềm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cap ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và cán bộ, công chúc trực tiếp tham mưu, phụ trách công tác tuyên quân ờ nhũng xã, thị trân, đơn vị không hoàn thành chi tiêu tuyển quàn năm 2023 theo đúng quy định.

Các cấp ủy đáng, chinh quyền từ huyện đen cơ sờ; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện úy phụ trách cụm, Huyện uy viên phụ trách Đảng bộ xà, thị trấn, Bí thư Đảng uy, Chu lịch UBND các xã, thị tran chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện úy và cấp ủy cùng cấp ve kết quá công tác tuyền quân; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung cùa Chi thị này và thường xuyến báo cảo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Đảng ủy Quán sự huyện).

Tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hướng dẫn tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (07/02/2023)
- Huyện ủy Cẩm Giàng Quyết định thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc Huyện ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham những, tiêu cực (22/11/2022)
- Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông(18/10/2022)
- Thông báo Về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Cẩm Giàng (03/10/2022)
- Thông báo số 1845/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh thời gian tiếp công dân thường kỳ tháng 9 năm 2022(31/08/2022)
- UBND huyện Cẩm Giàng thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2022(12/08/2022)
- Thông báo điều chỉnh buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7 năm 2022(01/07/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Xã Cẩm Văn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
+ Cẩm Giàng tổ chức Giải Bóng chuyền hơi năm 2023
+ Cẩm Giàng tăng cường công tác bảo vệ môi trường
+ Xã Lương Điền tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023
+ Cẩm Giàng phấn đấu trồng mới 65.000 cây xanh
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
100%
Số hồ sơ xử lý: 164
Trước & đúng hạn: 164
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng phát động tết trồng cây
- Các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng đón trên 3 vạn lượt du khách
- Cẩm Giàng gặp mặt tân binh nhập ngũ năm 2023
- Cẩm Giàng tặng quà thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
Đấu giá tài sản
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 367
Hôm nay 2,661
Tháng này: 280,063
Tất cả: 3,370,662
THƯ VIỆN ẢNH