Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 15/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;Ban Thường vụ Huyện ủyxây dựng kế hoạch thực hiệncụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở chỉ đạo xây dựng kế hoạchtổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chứcđợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4(khóa XIII).

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021(Kết luận số 21), Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 (Quy định số 37)của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịphải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị.

-Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn đảngbộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN HỌC TẬP QUÁN TRIỆT

1. Về nội dung và tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt

1.1. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt

- Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương“Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

- Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ươngvề những điều đảng viên không được làm.

- Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 28/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021của cơ quan, đơn vị.

1.2. Tài liệu Hội nghị

Gồm các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành:

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở);

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân).

2. Về đối tượng, hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

2.1. Đối tượng

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp huyện đến cơ sở.

2.2. Hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt

- Cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai mở hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên với những nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng. Chú trọng tổ chức cho những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 09/12/2021.

- Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

3. Thời gian tổ chức các hội nghị

3.1. Hội nghị ở cấp huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện tham gia học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyếnvào ngày 09/12/2021.

3.2. Đối với cấp cơ sở

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủytổ chức nghiêm túc, hiệu quả các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốcngày 09/12/2021. Đồng chí bí thư cấp uỷtrực tiếp làm báo cáo viên.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 4/2022.

3.3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Căn cứ Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4(khoá XIII) và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, chỉ đạo tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng đến từng đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: ½ ngày; hoàn thành trong tháng 4/2022.

4. Rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủyrà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vànghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể rõ ràng, chặt chẽ; tránh hình thức. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.Đưa kết quả thực hiện Kết luận thành tiêu chí đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, bí thư, cấp ủy và người đứng đầu.

5. Tuyên truyền, phổ biến Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)trong các tầng lớp nhân dân

- Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

- Đài Phát thanh huyện và đài truyền thanh cơ sởchủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

III. TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị

Đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1.1.Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất làtừHội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, (khoá VIII) năm 1999,Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

1.2. Quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII):

- Sâu rộng hơn về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi: Quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp uỷ, tổ chức đảng mà mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật.

- Mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

- Bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tớivề công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

1.3. Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

1.4. Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại... chứ không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

1.5. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơnvị, lĩnh vực do mình phụ trách.

2. Đối tượng

Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở và cán bộ, đảng viên.

3.Hình thứctổ chức

3.1. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sởchỉ đạo đưa nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt vào sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị…để thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thểtổ chức thực hiện thật tốt, đạt kết quả thiết thực.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước;căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; không đứng ngoài cuộc, coi như mình vô can.

- Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng.

- Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn.

- Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự, phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

3.2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tập trung vào các nội dung:

- Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các kiến nghị, đề xuất.

4. Thời gian tổ chức

Trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng. Tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên (bằng hình thức phù hợp), nhất là những đối tượng chưa được tham gia học tập. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự ở địa phương, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và đợt sinh hoạt chính trị; rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội cấp mình. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để thực hiện Kết luận số 21; Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 66-HD/BTGHU ngày 03/3/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30/4/2022; báo cáo kết quả các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trước ngày 30/5/2022 và trước ngày 05/12/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vHuyện ủy và Tỉnh ủy.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu với cấp ủy huyện xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị hiệu quả, thực chất, an toàn.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyệnbằng các hình thức phù hợp.

4. Đài Phát thanh huyện

Có kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Mở chuyên mục, phát sóng tin bài, kịp thời phản ánh các nội dung, hình thức học tập, quán triệt; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có hiệu quả ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang (03/02/2023)
- Không để xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (27/09/2022)
- Bình đẳng giới thực chất – Bài 1: Từ chính sách tới thực tiễn(07/03/2022)
- Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy(03/02/2022)
- Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định vai trò trong thời kỳ lịch sử mới(03/02/2022)
- Đại hội XIII là Đại hội thành công nhất từ trước đến nay(04/02/2021)
- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025(23/09/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Huyện Cẩm Giàng tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024
+ Công an huyện Cẩm Giàng huấn luyện PCCC cho cán bộ khối các cơ quan huyện
+ Hội nghị tập huấn công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
+ Người "đỡ đầu" tuồng Thạch Lỗi
+ Thênh thang những con đường "kiểu mẫu" ở Cẩm Giàng
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 46691
Trước & đúng hạn: 46499
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 11:29:03)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thường trực Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
- Cẩm Giàng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
- Người dân Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Đức Chính diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
Thông tin hoạt động tín dụng chính sách xã hội
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 244
Hôm nay 2,614
Tháng này: 388,191
Tất cả: 4,386,414
THƯ VIỆN ẢNH