Tổng kết hoạt động BCĐ 35, hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên DLXH năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 12.1 Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức tổng kết hoạt động của BCĐ 35, hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên DLXH năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng BTG tỉnh ủy, Đoàn Đình Tuyến – PBT thường trực HU – CT HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện Cẩm Giàng.

Công tác tư tưởng nói chung và việc Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, hoạt động báo cáo viên, CTV DLXH là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong việc bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong năm 2021, BCĐ 35, đội ngũ BCV, CTV DLXH huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoạt động của BCĐ35 có nhiều nét mới; đội ngũ báo cáo viên. CTV DLXH vào cuộc chủ động, tích cực; nội dung hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị, lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đánh giá, phân tích và đề xuất xử lý những vấn đề bập cập, vướng mắc, nhất là liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời, có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận trong xã hội góp phần tổ chức thành công ĐH XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, định hướng thông tin; công tác tuyên truyền - cổ động vừa đảm bảo khoa học, nhanh nhạy, chính xác, kịp thời đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện đến với nhân dân; vừa cổ vũ, động viên nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Lực lượng tham gia nhiệm vụ công tác tư tưởng nói riêng, các cơ quan tham mưu tuyên giáo nói chung của Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng KH triển khai, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải pháp xử lý một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm dư luận quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đoàn Đình Tuyến - PBT HU – CT HĐND huyện – Trưởng BCĐ 35 huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2022. Đó là: Chủ động kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ 35 huyện, đội ngũ báo cáo viên, CTV DLXH huyện và cơ sở; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, nhất là các nhiệm vụ chính trị đã được cấp ủy xác định.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy -Cơ quan Thường trực BCĐ 35 huyện, Tổ thư ký kỹ thuật cần làm tốt công tác tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của BCĐ; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời báo cáo BCĐ 35 huyện kịp thời chỉ đạo, tổ chức lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý. Hằng tuần, hằng tháng, Tổ thư ký phải mở sổ tổng hợp, kiểm đếm, đánh giá việc đánh trận của các CTV kỹ thuật. Định kỳ báo cáo về BCĐ 35 huyện và tỉnh theo quy định. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát huy vai trò là đầu mối kết nối, quy tụ, tập hợp và phát huy vai trò của các lực lượng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ báo cáo viên của huyện cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ; bản lĩnh chính trị; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các nội dung theo sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Giàng năm 2022, với chủ đề là: “Thích ứng linh hoạt, tận dụng mọi cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Trong đó tập trung vào 11 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 1 công việc đột phá của huyện Cẩm Giàng trong năm 2022 mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thông qua, cụ thể:

Đội ngũ cng tác viên DLXH cần phải đổi mới nội dung, phương thức nắm bắt DLXH, coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, khách quan, toàn diện. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, cần nắm bắt, định hướng dư luận qua các ứng dụng trên thiết bị di động, nền tảng mạng xã hội; chấp hành tốt quy chế hoạt động của CTV DLXH; kịp thời phát hiện, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy những vấn đề khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng và dư luận của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, đồng thuận trong nhân dân; luôn bám sát “hơi thở” thực tiễn cuộc sống, làm lớn mạnh dư luận tư tưởng chính thống, lấn át các thông tin xấu độc.

Định hướng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội như: thu hồi đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, công tác an ninh trật tự, công tác giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, vấn đề ô nhiễm môi trường, công tác đảm bảo an sinh xã hội... bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thành viên Ban Chỉ đạo 35, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH, CTV BCĐ 35 tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tuyên truyền thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập, làm theo và nêu gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

 
 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đ/c Đoàn Đình Tuyến - PBT HU – CT HĐND huyện dự và phát biểu tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng BTG tỉnh ủydự và phát biểu tại Hội nghị

 

Lê Sơn

 
 
 
 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công an huyện Cẩm Giàng thăm, tặng quà Tết năm 2022 cho các gia đình đối tượng chính sách, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Sơn (27/01/2022)
- Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Giàng chúc tết Công an huyện (27/01/2022)
- Tỉnh đoàn trao “Nhà nhân ái” cho cựu thanh niên xung phong tại Cẩm Giàng (26/01/2022)
- Băng nhóm cướp vị thành niên sa lưới  (25/01/2022)
- Khuyến cáo an toàn PCCC (25/01/2022)
- Công an huyện Cẩm Giàng tổ chức tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” năm 2021 (12/01/2022)
- Công an huyện Cẩm Giàng mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến địa bàn Trung Quốc và Campuchia(10/01/2022)
- Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu di tích(10/01/2022)
- Nguy hại việc tự chế pháo nổ(09/01/2022)
- Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 8(09/01/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Tỉnh Đoàn Hải Dương khen thưởng thanh niên dũng cảm bắt cướp
+ Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị không "ngăn sông cấm chợ" dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
+ Cẩm Giàng dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ người dân đã tiêm 3 mũi vaccine
+ Vui Tết siêu nhân
+ Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện Cẩm Giàng chúc tết HU- UBND huyện
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
- Cẩm Giàng tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 30.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Cải cách hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 176
Hôm nay 989
Tháng này: 147,791
Tất cả: 1,701,949
THƯ VIỆN ẢNH