Kế Hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận 01-KL/TW), Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
- Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các công việc đột phá, đổi mới sáng tạo; các vấn đề bức xúc nổi cộm, các điểm nghẽn, những tồn đọng kéo dài. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Yêu cầu
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tập trung vào thực hiện tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “3 không”, “5 rõ”, “6 dám”.
- Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức đảng, các ngành, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Tổ chức quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề
1.1. Cấp huyện
- Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, kết nối đến điểm cầu 17 xã, thị trấn, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW; triển khai Kết luận số 01- KL/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tới các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện; cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Công an huyện (Đã thực hiện).
- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đưa nội dung thực hiện chuyên đề vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2. Cấp cơ sở
Tổ chức hội nghị quán triệt trực tiếp tới cán bộ, đảng viên. Quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và chuyên đề toàn khóa “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hoàn thành xong trong quý III năm 2021.
1.3. Tuyên truyền trong nhân dân
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị phổ biến đến các đoàn viên, hội viên các nội dung văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện và văn bản chỉ đạo của ngành dọc về thực hiện Kết luận 01- KL/TW và học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cương và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2021. Đồng thời, đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa (cũng là chuyên đề của năm 2021) vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyến đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện và hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở... đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu những nội dung cơ bản Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nội dung chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
1.4. Thời gian thực hiện: Trong quý III năm 2021.
1.5. Tài liệu
Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì biên soạn và phát hành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận và cấp phát kịp thời tới các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
2. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương
2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Mình và nêu gương
2.1.1. Đối với tập thể cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể
- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình toàn khóa và kế hoạch hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là các khâu đột phá, sáng tạo; tập trung khắc phục các hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn... tồn tại từ lâu. Trên cơ sở đó, đăng ký thực hiện một số công việc trọng tâm nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét.
- Tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong từng cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá.
- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
2.1.2. Đối với cá nhân
- Căn cứ Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 19-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo và nêu gương. Kế hoạch cần thể hiện rõ các nội dung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.
- Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt mà trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương theo các nội dung trên. Đồng thời căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đăng ký nêu gương thông qua việc lựa chọn thực hiện 2 nhóm công việc: (1) khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài (2) việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Trên cơ sở đó, cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ giao việc cụ thể cho từng đồng chí thực hiện trong năm ngay từ đầu năm theo tinh thần "năm rõ"; cuối năm căn cứ vào kết quả cụ thể của việc thực hiện các công việc đã đăng ký để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ, trên cơ sở đó có phương án bố trí, sử dụng, phát huy cán bộ có năng lực thực sự, đồng thời gợi ý kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật, có thể bố trí công tác khác với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký.
2.2. Biện pháp thực hiện
- Đối với tập thể: Thông qua chương trình, kế hoạch trước tập thể lãnh đạo hoặc toàn thể cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi lên cấp ủy cấp trên theo phân cấp quản lý để theo dõi, đánh giá.
- Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý cần báo cáo kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương trước tập thể cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chi bộ nơi đang sinh hoạt; đồng thời, gửi lên cấp ủy cấp trên theo phân cấp quản lý để được giao việc cụ thể và theo dõi, đánh giá.\
- Đối với các đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nộp kế hoạch học tập, làm theo và nếu gương cho chi ủy, chi bộ nơi công tác.
- Định kỳ hằng năm, cấp ủy cấp trên tổ chức kiểm điểm việc đăng ký học tập, làm theo và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; cấp ủy cùng cấp kiểm tra việc thực hiện làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên cấp mình. Có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt; nhắc nhở, gợi ý kiểm điểm nếu cần.
- Việc học tập, làm theo Bác và nêu gương là một nội dung trong bản kiểm điểm đánh giá hằng năm của tập thể, cá nhân. Kết quả thực hiện kế hoạch là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, đảng viên.
2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ
Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.
2.4. Thời gian thực hiện
- Trong quý IV/2021, hoàn thành việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức và chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và của cá nhân cán bộ, đảng viên.
- Định kỳ xây dựng kế hoạch hàng năm hoàn thành trong tháng 1.
- Đối với người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý đăng ký nêu gương xong trong tháng 12 của năm trước và được cấp ủy có thẩm quyền giao công việc cụ thể về đột phá, đổi mới, sáng tạo và khắc phục hạn chế, khó khăn xong trong tháng 1 của năm kế tiếp.
- Cùng với việc kiểm điểm công tác cuối năm, các cấp ủy, chi bộ tiến hành đánh giá việc học tập, nêu gương của đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được giao của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
2.5. Cơ quan phụ trách
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm:
+ Xây dựng hướng dẫn đăng ký kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương của các tập thể, cá nhân; rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Hoàn thành trong quý III/2021).
+ Tham mưu các công việc đột phá; tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (5 năm) theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
+ Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện kế hoạch học tập, làm theo và nêu gương của các tập thể, cá nhân.
- Tập thể cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ
3.1. Nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện
- Tiếp tục tuyên truyền khẳng định kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các tổ chức đảng, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo Bác.
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam, Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương, Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2021 - 2025”. Tiếp tục xây dựng gia đình, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp văn hóa; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.
- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và huyện, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
- Cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng của Internet, mạng xã hội, thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn hóa văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự... Bên cạnh đó, cần phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cần chú trọng phê bình, uốn nắn, đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, bệnh thành tích, những quan điểm sai trái, xuyên tạc, những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
3.2. Cơ quan phụ trách
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận, cấp phát, sao gửi các loại tài liệu tuyền truyền và đăng tải các nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, nhóm zalo của Ban Tuyên giáo, báo cáo viên cấp huyện trong từng năm và toàn khóa; định hướng các ngành trong khối tuyên truyền chủ động xây dựng kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục, chương trình để tuyên truyền.
- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.
- Trung tâm VH-TT-TT huyện chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan về chủ đề “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa và hằng năm đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ,
3.3. Thời gian thực hiện
- Các cơ quan thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở tuyên truyền thường xuyên, tập trung phản ánh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề, biểu dương điển hình tiên tiến trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ, ngày trọng đại của đất nước và của huyện.
- Vào dịp sinh nhật Bác (19/5) hằng năm, tùy vào điều kiện cụ thể, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động liên hoan văn hóa - văn nghệ, tọa đàm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
4.1. Nội dung
Thường xuyên bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
4.2. Cơ quan phụ trách
Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng giảng dạy nội dung chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục phổ thông của huyện, Trung tâm Chính trị huyện, trường cao đẳng dạy nghề ... theo chương trình, giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới hĩnh thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, thực hiện đảm bảo chất lượng nội dung tích hợp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục- Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện căn cứ chuyên đề học tập hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể với các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút thanh, thiểu niên tham gia; đồng thời, tham gia tích cực các phong trào thanh niên làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.
4.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Bảo vệ nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5.1. Nội dung, yêu cầu
Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại bỏ các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, khát vọng phát triển mạnh mẽ huyện Cẩm Giàng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện và sự đồng thuận trong xã hội.
5.2. Cơ quan phụ trách
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, đề xuất tạo điều kiện vật chất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên khong gian mạng (Đã thực hiện xong).
- Tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các trang mạng độc hại.
5.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6. Công tác kiểm tra, giám sát
6.1. Nội dung
- Việc kiểm tra, giám sát được tập trung vào công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với đăng ký nếu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác tuyên truyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Việc kiểm tra thực hiện Kết luận 01-KL/TW và triển khai học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương.
6.2. Cách thức tiến hành
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu giúp cấp ủy huyện đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, thực sự đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả (thực hiện hàng năm, từ năm 2022).
- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong việc thực hiện quy định nêu gương.
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn nắm bắt việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện các cuộc điều tra xã hội học về nội dung trên.
6.3. Thời gian tiến hành: Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình hằng năm và giám sát thường xuyên.
III. CÁC CÔNG VIỆC ĐỘT PHÁ
Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định:
1. Thực hiện những nội dung công việc đột phá của tỉnh:
(1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp, sáng tạo.
(2) Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dụng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu.
(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2. Thực hiện những nội dung công việc đột phá của huyện:
(1) Tiếp tục thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch.
(2) Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV, ít nhất 4 xã lên đô thị; huyện Cẩm Giàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã.
(3) Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa do ban thường vụ cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng. Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, báo cáo sơ kết (3 năm), tổng kết thực hiện Kết luận số 01 (5 năm) theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, người đứng đầu các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, cá nhân và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
2. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên đề hằng năm; hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, ngoài việc thực hiện theo yêu cầu của cấp ủy huyện, triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị mình; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa, hằng năm gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp.

5. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí hằng năm cho các hoạt động triển khai, thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ở cấp huyện và cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. 
File đính kèm:
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo lớn, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/2022)
- 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Người là tình yêu thiết tha nhất...' (19/05/2022)
- Đại đoàn kết dân tộc và đổi mới hoạt động của MTTQ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (18/11/2021)
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ(18/10/2021)
- Cô Tổng phụ trách "thổi hồn" vào phong trào Đội(22/06/2020)
- Cẩm Giàng - Gương Tổng phụ trách học và làm theo Bác(26/11/2018)
- Những bài học cảm động về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(11/06/2018)
- Một số bức thư, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sỹ(11/06/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Huyện Cẩm Giàng tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024
+ Công an huyện Cẩm Giàng huấn luyện PCCC cho cán bộ khối các cơ quan huyện
+ Hội nghị tập huấn công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
+ Người "đỡ đầu" tuồng Thạch Lỗi
+ Thênh thang những con đường "kiểu mẫu" ở Cẩm Giàng
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 46691
Trước & đúng hạn: 46499
Trễ hạn: 6
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 10:32:46)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thường trực Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
- Cẩm Giàng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
- Người dân Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- Đức Chính diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
Thông tin hoạt động tín dụng chính sách xã hội
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 220
Hôm nay 2,425
Tháng này: 388,002
Tất cả: 4,386,225
THƯ VIỆN ẢNH