Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Giàng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

I. ĐIỀU KIỆN VAY VỐN:

* Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

* Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngđể phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN, MỨC CHO VAY, LÃI SUẤT, THỜI HẠN CHO VAY.

* Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

* Mức cho vay

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng

=

Số tiền vay vốn trả lương ngừng việc

+

Số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất

Trong đó:

Số tiền vay vốn trả lương ngừng việc

=

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động bị ngừng việc

x

Số người lao động bị ngừng việc được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong Danh sách Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

 

Số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất

=

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động

x

Số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong Danh sách Mẫu số 13b/13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

             

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

* Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

* Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

* Bảo đảm tiền vay

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

III. HỒ SƠ VAY VỐN

Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

* Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh;Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

- Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

* Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động,

Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch…

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b/13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập/Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

- Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).

e) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Giàng  
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND tỉnh tại Cẩm Giàng  (23/07/2021)
- Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ninh 40km, Bắc Bộ mưa rất lớn (23/07/2021)
- Cẩm Giàng họp triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, bảo đảm âm thanh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (22/07/2021)
- Cẩm Giàng chi trả tiền bồi thường và bốc thăm lô đất tái định cư (22/07/2021)
- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic (22/07/2021)
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cẩm Giàng năm 2021 (21/07/2021)
- Tuổi trẻ Cẩm Giàng hỗ trợ người có công xây dựng đường, sân bê tông(19/07/2021)
- Dây chuyền sản xuất gạch ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình vẫn hoạt động(19/07/2021)
- Tăng dân số cơ học, giáo dục ở Cẩm Giàng gặp khó(19/07/2021)
- Hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông(17/07/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Tăng cường chỉ đạo các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
+ Hai chốt kiểm soát dịch giáp Bắc Ninh chuyển từ phong tỏa sang kiểm soát
+ Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”
+ Cẩm Giàng thăm tặng quà nhân dịp 27/7
+ Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai HĐND tỉnh tại Cẩm Giàng
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
- Cẩm Giàng tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 30.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 160
Hôm nay 865
Tháng này: 111,018
Tất cả: 1,230,225
THƯ VIỆN ẢNH