Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20/7/1946 - 20/7/2021)

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20/7/1946 - 20/7/2021) và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021 và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Th­­ường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng, cụ thể như­­ sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về truyền thống, lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ huyện, qua đó nâng cao lòng tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đổi mới.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệmphải đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, chú trọng chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

II. CÁC HOẠT ĐỘNGTUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện Cẩm Giàng qua 75 năm xây dựng và phát triển.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với 9 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và 3 nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2021.

3.Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

5.Các phong trào thi đua yêu nước năm 2021; các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

6. Tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Khu di tíchlịch sử cách mạng - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (nếu có), đài truyền thanh các xã, thị trấn, internet, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage, VCnet.vn……).

2. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH ở cơ sở; thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các hội, đoàn thể…

3. Thông qua tuyên truyền, cổ động trực quan như: Băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, bảng điện tử.

4. Thông qua tài liệu tuyên truyền.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng (nếu điều kiện cho phép).

6. Lồng ghép tuyên truyền thông qua hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở, hội nghị báo cáo viên, giao ban bí thư chi bộ tháng 6 và tháng 7/2021.

7.Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân ngày kỷ niệm 75 thành lập Đảng bộhuyện (20/7/2021).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Thường vụ Huyện uỷ

Ban hành và lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20/7/1946 - 20/7/2021); tổ chức đoàn đi dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện.

2.Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền; biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền qua hội nghị giao ban bí thư chi bộ, hội nghị báo cáo viên tháng 6 và tháng 7/2021; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên BCĐ 35, cộng tác viên DLXH đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Đảng ủy xã Ngọc Liên khảo sát tại Khu di tích; thống nhất kế hoạch, dự kiến kinh phí tu sửa, chỉnh trang Khu di tíchbáo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét quyết định (nếu xuống cấp).

4. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

- Các Ban xây dựng Đảng,Văn phòng Huyện ủyphối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy và các đơn vị trong khối tuyên truyền của huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền của Huyện ủy.

- Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy xã Ngọc Liên chuẩn bị các điều kiện cho buổi lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích.

5. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm lịch sử đảng bộ huyệncho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng trong dịp kỷ niệm.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin

Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; chỉ đạo Cổng thông tin điện tử huyện đăng tin, bài và ảnh; Đài Phát thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở phát thanh Đề cương tuyên truyền do ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn, các tin, bài về thành tựu của huyện 75 năm qua.

7. Trung tâm VH-TT-TT huyện

Căn cứ kế hoạch của Huyện ủy, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin cổ động trực quan, như: băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, đặc biệt là khu vực xung quanh trụ sở huyện và các trục đường chính. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng.

8. Đài Phát thanh huyện

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mụctuyên truyền về lịch sử 75 năm Đảng bộ huyện, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua; lồng ghép tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9.Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo nội dung mục II của kế hoạch này.

10. Đảng ủy xã Ngọc Liên

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện khảo sát, xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí tu sửa, chỉnh trang Khu di tích lịch sử cách mạng - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Cẩm Giàng ngày nay (nếu xuống cấp);đảm bảo việc quản lý, phát huy giá trị của khu di tích; trang trí, quét dọn sạch sẽ Khu di tích.

11.Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách Khu, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở

Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện tốt nội dung theo kế hoạch đề ra.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20/7/1946 - 20/7/2021)!

2. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện!

4. Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIvà nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

5. Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành v­­ượt mức kế hoạch năm 2021!

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

* Lưu ý: Các hoạt động tuyên truyền phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và đảm bảo an toàn theo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đề cương tuyên truyền 92 Năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)  (19/01/2022)
- Đề cương tuyên truyền "Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng(20/7/1946 - 20/7/2021)"  (19/07/2021)
- Đảng bộ huyện Cẩm Giàng 75 năm xây dựng và phát triển (20/7/1946- 20/7/2021) (16/07/2021)
- Lãnh đạo phục hồi kinh tế sau chiến tranh(10/06/2020)
- Vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội(10/06/2020)
- Cùng cả nước đánh thắng giặc Pháp xâm lược(10/06/2020)
- Lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền (05/06/2020)
- Quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh (03/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng tổ chức chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em trong trường Mầm non”
+ Huyện Cẩm Giàng khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 Đảng viên Đảng bộ xã Lương Điền
+ Cẩm Giàng giải tỏa 369 trường hợp vi phạm hành lang giao thông
+ Cẩm Giàng tạm dừng hoạt động 5 cơ sở do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 56683
Trước & đúng hạn: 56500
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 18:41:56)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện
- Cẩm Giàng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
- Cẩm Giàng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
- Người dân Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
Thông tin hoạt động tín dụng chính sách xã hội
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 201
Hôm nay 1,471
Tháng này: 611,925
Tất cả: 4,834,629
THƯ VIỆN ẢNH