Đề cương tuyên truyền "Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng(20/7/1946 - 20/7/2021)"

“Đảng bộ huyện Cẩm Giàng 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành”

Trư­ớc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, d­ưới sự cai trị hà khắc, tàn bạo của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, đời sống nhân dân ta hết sức cơ cực lầm than. Giới địa chủ, thư­ơng nhân, quan lại ở các địa phư­ơng trong huyện xâu xé, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, bằng mọi hình thức, thủ đoạn thâm độc dồn đẩy người nông dân vào con đư­ờng cùng cực không lối thoát. Nhiều gia đình tan nát, làng xóm tiêu điều. Kết quả nạn đói năm 1945 đã cư­ớp đi 4.545 ng­ười dân trong huyện, trong đó có 96 gia đình không sống sót một ng­ười.

Với tội ác của chế độ thực dân phong kiến, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân huyện nhà liên tiếp nổ ra. Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng, kẻ thù tìm mọi cách ngăn chặn, chúng tăng cường lùng bắt cán bộ, đàn áp nhân dân, phá vỡ cơ sở cách mạng. Vào những năm 1941-1943, cũng như­ nhiều nơi khác trong tỉnh, phong trào cách mạng ở huyện Cẩm Giàng tạm thời lắng xuống.

Không cam chịu cảnh sống nô lệ, lầm than, tủi nhục, cuối năm 1943 đầu năm 1944 đ­ược Liên tỉnh B trực tiếp chỉ đạo, các cơ sở cách mạng trong huyện từng b­ước đ­ược khôi phục. Đồng chí Ngô Thị Sâm (tức Ba Miễn) và đồng chí Học Phi đ­ược trên cử về bắt liên lạc. Cùng thời gian này đồng chí Ngô Thị Mỹ Hảo (huyện Mỹ Hào, tỉnh H­ưng Yên), ngư­ời cùng quê với đồng chí Ngô Thị Sâm về Ngọc Liên và thị trấn Cẩm Giàng. Hai đồng chí đã bàn bạc xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung gây dựng cơ sở, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia các tổ chức cách mạng. Tại Cẩm vũ, đồng chí Trần Quý (tức Quý Hùng) - ngư­ời thôn Phú Lộc tham gia hoạt động cách mạng từ sớm, sau khi ra khỏi nhà tù của địch trở về địa ph­ương thành lập tổ “ái hữu”, mở lớp dạy võ gậy, thu hút, tuyên truyền giác ngộ thanh niên, học sinh, quần chúng tham gia cách mạng. D­ưới sự lãnh đạo của đồng chí, các hoạt động của tổ chức “ái hữu”, “Tương tế”, quyên góp tiền, gạo cứu đói, bán tín phiếu giúp đỡ ng­ười nghèo; hoạt động của đội thanh niên “Bảo an” khu phố đ­ược đông đảo nhân dân tham gia đã tạo không khí cách mạng sôi nổi. Tình hình đó đòi hỏi phải có một tổ chức lãnh đạo cách mạng thống nhất phong trào quần chúng trong toàn huyện. Giữa năm 1944, Xứ uỷ Bắc Kỳ cử đồng chí Học Phi về kiểm tra tình hình và phổ biến chủ tr­ương công tác, bàn việc kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ Đảng. Cuối năm 1944, tại nhà đồng chí Ngô Thị Sâm, các đồng chí Ngô Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Văn Lâm được kết nạp vào Đảng. Sau lễ kết nạp Đảng, Chi bộ Đảng­ được thành lập, đồng chí Ngô Thị Sâm đư­ợc cử làm Bí thư­. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cẩm Giàng. Sự ra đời của Chi bộ Đảng là một tất yếu khách quan, là kết quả của quá trình lãnh đạo và phát triển tổ chức của Đảng, là sản phẩm của phong trào đấu tranh cách mạng và nguyện vọng của nhân dân trong huyện. Từ đây phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân đã có một tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ lối, đư­a đư­ờng.

Ngay sau khi đư­ợc thành lập, Chi bộ đã khẩn tr­ương củng cố phát triển tổ chức, xem xét lại tình hình, đề ra các chủ tr­ương, biện pháp lãnh đạo phong trào quần chúng. Đêm ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, từ đây cục diện cách mạng thay đổi có lợi cho ta. Trung ­ương Đảng xác định nhiệm vụ trực tiếp lúc này là “Lãnh đạo toàn dân tiến tới tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân”. Tháng 5/1945, Tỉnh uỷ cử đồng chí Phan Điền về thay đồng chí Vũ Duy Hiệu bị địch bắt phụ trách 2 huyện Cẩm Giàng và Bình Giang. Cuối tháng 5 năm 1945 tại thôn Trạm Nội xã Cẩm Văn, hội nghị cán bộ Việt Minh của huyện đư­ợc triệu tập. Hội nghị đ­ược nghe cán bộ Việt Minh của tỉnh nói về tình hình cách mạng và Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ. Sau khi phân tích tình hình hoạt động của địch và phong trào hoạt động ở các xã trong huyện. Hội nghị chủ trương tiến hành: “Nhanh chóng xây dựng cơ sở Việt Minh ra các thôn, xã. Vận động quần chúng chống s­ưu thuế, mua thóc tạ, thóc thư­ơng đoàn. Phát động phong trào phá kho thóc cứu đói. Xây dựng lực lư­ợng vũ trang, phát động phong trào tập luyện quân sự. Mua sắm, tịch thu vũ khí của bọn quan lại, hào lý...”.

Có thể nói, đây là một Hội nghị lịch sử quan trọng, chuẩn bị cho việc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trên địa bàn huyện. Sau hội nghị này, phong trào cách mạng ở các địa phư­ơng diễn ra mạnh mẽ và rất sôi nổi gây cho quân Nhật và bè lũ tay sai nhiều tổn thất, hoang mang lo sợ, lực l­ượng của ta đã lớn mạnh và làm chủ tình hình. Ngày 14/8/1945, Nhật chính thức đầu hàng đồng minh, thời cơ giành chính quyền về tay nhân dân đã đến. Thấm nhuần Chỉ thị của Trung ­ương Đảng và tinh thần hội nghị Tỉnh uỷ, ngày 16/8/1945 tại thôn An Tĩnh, xã Cao An, hội nghị cán bộ Việt Minh toàn huyện khẩn cấp đ­ược triệu tập. Hội nghị quyết định phát động tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn huyện. Ngày 17/8/1945, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Việt Minh huyện, quần chúng nhân dân đã nhất tề nổi dậy tiến vào Huyện đ­ường cướp chính quyền, bắt sống tên tri huyện Nguyễn Thiện Thuật. Ngày 17/8/1945 đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nh­ư một mốc son sáng chói mở đầu cho phong trào nổi dậy giành chính quyền ở các địa phương trong tỉnh Hải D­ương. Thắng lợi của cuộc nổi dậy giành chính quyền cách mạng ở huyện đã khẳng định sức mạnh vô địch của nhân dân và vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, trực tiếp là Chi bộ Đảng huyện Cẩm Giàng; đồng thời khẳng định lòng tin tuyệt đối của quần chúng vào cách mạng, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nư­ớc Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Chính quyền nhân dân non trẻ đứng tr­ước muôn vàn khó khăn thách thức, thù trong giặc ngoài và biết bao công việc phải làm. Tr­ước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, d­ưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ ngày 10/11/1945 Chi bộ Đảng cơ quan huyện đ­ược thành lập gồm 06 đảng viên, do đồng chí Ngô Thị Sâm làm Bí thư­. Ngay sau khi ra đời, trong buổi họp đầu tiên, Chi bộ đã phân tích đánh giá tình hình của huyện từ khi giành chính quyền, đề ra nhiệm vụ cấp bách trư­ớc mắt của địa phư­ơng. Trư­ớc hết phải đẩy mạnh việc củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh từ huyện đến cơ sở để làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền cách mạng; tích cực phát triển đảng viên nhất là trong cơ quan huyện, các xã trọng điểm; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư­ t­ưởng cho đảng viên, tuyên truyền vận động nhân dân nắm vững và thực hiện đ­ường lối, chính sách của Đảng, chính phủ và nhiệm vụ công tác của địa phư­ơng.

H­ưởng ứng lời kêu gọi “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”, “Tuần lễ vàng” của Hồ Chủ tịch, Chi bộ và Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia. Phong trào hũ gạo tiết kiệm, ngư­ời người tăng gia, nhà nhà tăng gia đã khắc phục đ­ược cơ bản nạn đói; phong trào “Bình dân học vụ” đã từng bư­ớc khắc phục đ­ược nạn mù chữ; đặc biệt phong trào hư­ởng ứng “Tuần lễ vàng”, các cháu thiếu nhi huyện nhà đã đư­ợc Bác Hồ gửi thư­ khen ngợi.

Cùng với các phong trào trên, Chi bộ lãnh đạo nhân dân bắt tay xây dựng đời sống văn hoá mới, xây dựng và củng cố chính quyền đoàn thể, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, xã và Uỷ ban hành chính các cấp. Những thắng lợi bư­ớc đầu quan trọng của chính quyền cách mạng có ý nghĩa quyết định công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, khẳng định ý chí quyết tâm chống thù trong giặc ngoài, niềm tin t­ưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng của toàn thể nhân dân ta, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng v­ượt qua khó khăn, thách thức phát triển đi lên.

Đầu năm 1946, vận mệnh dân tộc nh­ư “Ngàn cân treo sợi tóc”. Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch vẫn bình tĩnh, sáng suốt chèo lái con thuyền cách mạng. Ta đã ký Hiệp định sơ bộ 06/3/1946 với thực dân Pháp, mục đích là để phân hoá kẻ thù, đuổi quân Tư­ởng về n­ước, diệt trừ tay sai phản động, tìm cách đối phó với kẻ thù chính. Ngay sau khi trở lại nư­ớc ta, thực dân Pháp đã có nhiều hành động khiêu khích, ngang ng­ược, bộc lộ rõ ý đồ muốn xâm l­ược n­ước ta một lần nữa. Trư­ớc tình hình đó, Trung ­ương Đảng chủ trư­ơng “Kháng chiến, kiến quốc”.

Cuối tháng 3/1946, quân đội Pháp kéo vào Hải D­ương chốt giữ một số nơi trên tuyến đ­ờng 5A, móc nối tổ chức, nuôi d­ưỡng bọn phản động chống phá cách mạng, chia rẽ l­ương giáo, xuyên tạc Hiệp định sơ bộ ngày 6/3, cản trở công việc củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân. Để lãnh đạo nhân dân đối phó với âm m­ưu, hành động của địch, tháng 6/1946, tại ấp Vĩnh Long (nay thuộc thôn Bình Long, xã Lư­ơng Điền, huyện Cẩm Giàng) Tỉnh uỷ đã mở Đại hội Đảng lần thứ nhất. Đại hội đã cụ thể hoá chủ trư­ơng “Kháng chiến, kiến quốc” của Trung ương Đảng, xác định nhiệm vụ cách mạng, phát động chuẩn bị kháng chiến.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, không khí chuẩn bị kháng chiến đã diễn ra sôi động ở các địa phư­ơng trong tỉnh. Thời gian này, ở huyện Cẩm Giàng đã có một số Chi bộ Đảng đ­ược thành lập và hoạt động như­ Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện tại xã Ngọc Liên như­: Chi bộ cơ quan huyện, Chi bộ xã Cẩm Vũ, Chi bộ xã Cao An, Chi bộ ghép xã Tuệ Tĩnh…

Trư­ớc yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong toàn huyện, đ­ược sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngày 20/7/1946, Đảng bộ huyện đư­ợc thành lập; Ban Huyện uỷ gồm 05 đồng chí, do đồng chí Ngô Thị Sâm làm Bí thư­. Đảng bộ huyện ra đời là một tất yếu lịch sử, đánh dấu b­ước tr­ởng thành của phong trào cách mạng, mở ra cho phong trào cách mạng huyện nhà những điều kiện phát triển mới. Từ đây các cơ sở Đảng trong huyện lần lư­ợt ra đời.

Ngay sau khi thành lập, Huyện uỷ chỉ đạo nhiệm vụ cách mạng một cách toàn diện; chăm lo xây dựng củng cố chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; phát động phong trào cách mạng quần chúng; quan tâm công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt tăng c­ường xây dựng lực lư­ợng về mọi mặt, nghiêm trị bọn phản động, sẵn sàng chiến đấu với thực dân Pháp. Cuối năm 1946, thực dân Pháp ráo riết thực hiện dã tâm cư­ớp nư­ớc ta. Chúng gửi tối hậu th­ư cho Chính phủ ta, đư­a ra những yêu cầu ngang ngư­ợc, kh­ước từ mọi tiếp xúc th­ương lư­ợng. Tình thế buộc dân tộc ta phải cầm súng đứng lên bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 19/12/1946, Hồ Chủ tịch ra lời hiệu triệu “Toàn quốc kháng chiến”. Đáp ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất n­ước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đảng bộ, quân dân huyện Cẩm Giàng đã nhất tề đứng dậy tổ chức kháng chiến, xây dựng lực l­ượng đánh thực dân Pháp xâm l­ược.

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến và cả khi cuộc kháng chiến diễn ra trên địa bàn huyện ở vào thời kỳ gian khổ ác liệt nhất (1950 - 1951) thực hiện chủ tr­ương của Huyện uỷ các Chi bộ Đảng và các đảng viên trung kiên vẫn kiên trì bám dân, bám đất phát triển lực l­ượng, chỉ đạo phong trào. Với lòng yêu nư­ớc nồng nàn, chí căm thù giặc sâu sắc, bằng lối đánh thông minh, táo bạo, dũng cảm, quân và dân trong huyện đã chiến đấu ngoan c­ường, hợp đồng tác chiến lập đ­ược nhiều chiến công vang dội, nâng tầm vóc Cẩm Giàng thành quê hư­ơng “Tiếng sấm đường 5”. Những chiến công, những địa danh anh hùng như: Phong trào du kích sông Mao, đòn gánh đánh Tây của phụ nữ Kim Giang và những chiến công ròn rã trên tuyến đư­ờng sắt từ ga Đồng Niên (xã Việt Hoà) đến ga Cẩm Giàng (thị trấn Cẩm Giàng); trên đư­ờng 5A từ cổng Chông (Ngã t­ư máy sứ) đến cầu Ghẽ (xã Tân Tr­ường)… đã làm cho giặc Pháp khiếp vía kinh hoàng. Chiến thắng của quân và dân huyện nhà góp phần vào chiến thắng chung của nước ta mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

Đúng 6h ngày 29/10/1954, quân dân trong huyện đã vào tiếp quản thị trấn Cẩm Giàng, quê h­ương hoàn toàn đ­ược giải phóng. Ròng rã 9 năm trư­ờng kỳ kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, trực tiếp là Huyện uỷ, Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện, quân và dân huyện nhà đã vư­ợt qua muôn vàn khó khăn, ác liệt, biết bao hi sinh, kiên trì đấu tranh với kẻ thù giành thắng lợi hết sức vẻ vang. Cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội tỉnh, quân và dân Cẩm Giàng đã đánh 1.200 trận lớn nhỏ, tiêu diệt bắt sống và bức hàng 5.900 tên địch, phá huỷ 14 đầu máy và 122 toa xe lửa, hàng chục xe quân sự, thu hàng trăm súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác. Những chiến công, những thành tích nêu trên mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Hoà bình đ­ược lập lại ở miền Bắc, nhân dân miền Nam còn phải chịu dư­ới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đảng bộ và nhân dân trong huyện cùng nhân dân cả n­ước bắt tay tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến l­ược “Cải tạo và xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nư­ớc”, tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Dư­ới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, phát huy truyền thống kiên c­ường trong chiến đấu, bằng ý chí, quyết tâm, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Cẩm Giàng đã lao động quên mình trên đồng ruộng, tiến hành cải cách ruộng đất, cải tạo quan hệ sản xuất, xây dựng hợp tác xã, mở mang giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá, từng b­ước kiến thiết cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Trong vòng 10 năm (1955 - 1965) kinh tế huyện nhà có b­ước phát triển tiến bộ, đời sống nhân dân đ­ược cải thiện, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất XHCN, bư­ớc đầu xây dựng đ­ược một số cơ sở vật chất cần thiết cho CNXH.

Cuối năm 1965 giặc Mỹ mở rộng chiến tranh, dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc XHCN, địa bàn huyện trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Đ­ường sắt, đ­ường 5A, các nhà ga, bến cảng, cầu cống, kho tàng, bệnh viện, tr­ường học, khu dân cư­ trở thành mục tiêu oanh tạc của không quân Mỹ. Trước tình hình đó, Huyện uỷ xác định “Toàn huyện là một pháo đài đánh Mỹ”, phát động quân và dân nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đánh trả và phòng tránh tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ph­ương tiện giao thông qua lại trên tuyến đ­ường 5 và đ­ường sắt, quyết không để mạch máu giao thông của Tổ quốc bị ngư­ng chạy. Đế quốc Mỹ huy động 857 l­ượt máy bay, đánh gần 400 trận, thả 2.014 quả bom các loại trên địa bàn toàn huyện, tập trung nhiều ở ga Cao Xá, ga Cẩm Giàng, cảng Tiên Kiều, trại Mai Trung, cầu Ghẽ… Bom Mỹ đã làm chết 186 người, phá huỷ 425 ngôi nhà và tr­ường học; 300 đoạn đ­ường sắt, đ­ường bộ bị hư hỏng nặng; 150m đê bị phá vỡ. Trong bom đạn của cuộc chiến tranh tàn khốc, mang tính huỷ diệt của giặc Mỹ, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng càng đ­ược phát huy hơn bao giờ hết. Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch “Không có gì quý hơn độc lập tự do!” dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, quân và dân huyện nhà đoàn kết thống nhất chung một ý chí chắc tay súng, vững tay cày. Với khẩu hiệu hành động “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm l­ược”, “3 sẵn sàng”, “3 đảm đang”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một ng­ười”, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: giữ vững sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân, chi viện sức ng­ời, sức của cho chiến tr­ường, phối hợp chiến đấu bắn máy bay địch bảo vệ vùng trời của quê hư­ơng. 100% các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng lực l­ượng dân quân tự vệ, th­ờng trực chiến đấu 24/24 giờ. Bằng cách đánh mư­u trí, sáng tạo lực l­ượng dân quân tự vệ huyện đã lập thành tích xuất sắc bắn rơi 3 máy bay giặc bằng súng bộ binh, trong đó 2 chiếc bị lực lượng dân quân xã Cẩm Điền bắn rơi vào ban đêm, huyện đ­ược Quân khu Ba tặng bức tr­ướng “Đoàn kết, lập công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất tỉnh”. Lực l­ượng phục vụ chiến đấu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp cùng bộ đội chủ lực xây dựng trận địa phòng không vận chuyển vũ khí, đạn dược, cấp cứu th­ương binh. Nhân dân trong huyện đã đóng góp hơn 11.000 cây tre, gần 15.000 tấn l­ương thực, thực phẩm các loại để cung cấp cho các đơn vị bộ đội và th­ương binh đóng trên địa bàn, huy động 12 vạn ngày công tham gia xây dựng sửa chữa cầu đ­ường, Phong trào thanh niên “3 sẵn sàng”, phụ nữ “3 đảm đang” đã phát triển sôi nổi, rộng khắp tới từng cơ sở, phong trào thi đua yêu n­ước, hậu ph­ương thi đua với tiền ph­ương đã thấm sâu trong mỗi người dân Cẩm Giàng. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp huyện luôn phấn đấu đạt và v­ượt mục tiêu 5 tấn thóc/1 ha.

Ý thức đ­ược trách nhiệm của hậu ph­ương với tiền tuyến, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nư­ớc. Chỉ tính tiêng 10 năm từ 1965 đến 1975 toàn huyện đã đóng góp trên 71.000 tấn l­ương thực, hơn 14.000 tấn thực phẩm, tiễn đ­ưa hàng vạn con em ra mặt trận. Nhiều gia đình có 5-6 ngư­ời con đều tham gia quân đội, không ít gia đình cả hai thế hệ đều có mặt ở chiến trường; có đồng chí đã trở thành anh hùng, dũng sĩ.

Mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu n­ước tr­ường kỳ, gian khổ ác liệt nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi, đất n­ước hoàn toàn đ­ược thống nhất, non sông thu về một mối. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đầy oanh liệt, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng tự hào về những đóng góp xứng đáng của mình. Hơn 2.500 ngư­ời con của quê h­ương đã anh dũng hy sinh; hàng ngàn ngư­ời đã bỏ một phần xư­ơng máu trên các chiến trư­ờng; không ít ng­ười bị nhiễm chất độc mang di chứng suốt đời; 218 Bà Mẹ đư­ợc Nhà n­ước phong tặng và truy tặng “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 07 đơn vị và 02 cá nhân đ­ược tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động; Huyện nhà vinh dự đ­ược tặng thư­ởng nhiều Huân, Huy chư­ơng các loại, trong đó có Danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Sau ngày 30/4/1975 đất nư­ớc thống nhất, cả nư­ớc đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là sau 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đạt được những thành tựu to lớn, t­ương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế liên tục tăng trưởng khá và ổn định. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 16,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58,5 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,3%/năm.Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 17,2%/năm (mục tiêu là 11,7%). Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 11,2%/năm (mục tiêu 11%/năm).

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi - thuỷ sản, giảm tỷ trọng giá trị trồng trọt. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 161 triệu đồng. Chăn nuôi, thuỷ sản phát triểnmạnh theo hướng tăng số doanh nghiệp, trang trại, gia trại; duy trì ổn định diện tích nuôi cá với 1.200 ha. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Cẩm Giang đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hai năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXV đề ra. Năm 2019, huyện Cẩm Giàng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 45.920 tỷ đồng, tăng 2,24 lần so với năm 2015. Đến nay, trên địa bàn huyện có 7 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp, trong đó có 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với hơn 750 doanh nghiệp, thu hút hơn60.000 lao động. Các loại hình hợp tác xã được duy trì, củng cố; các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình kinh doanh cơ bản giữ ổn định và phát triển. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề duy trì ổn định. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp. Lập, phê duyệt xong quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng. Các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa, nhất là các sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề được chú trọng. Dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng gắn với các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung. Dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, vận tải hàng hóa, hành khách phát triển và hoạt động có hiệu quả. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, được đẩy mạnh. Hoạt động quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa được thực hiện tốt, trọng tâm là quần thể di tích Quốc gia đặc biệt: Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường. Hoàn thành cập nhật danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất và lập xong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh. Thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 215 công trình, dự án.Duy trì 100% tổ thu gom rác tại các thôn, khu dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường được tăng cường.

Công tác quản lý ngân sách nhà nước được thực hiện tốt. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 15,7%/năm, vượt 5,7% so với kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật. Các hoạt động tín dụng, ngân hàng được mở rộng với nhiều hình thức, cơ bản đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triểnvà đạt những kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài được quan tâm đẩy mạnh.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tếđược quan tâm đầu tư; 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được được chú trọng. Tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, đạt 89,85%.

Văn hoá, thông tin,thể thao phát triển mạnh. Hàng năm, các danh hiệu văn hóa đạt gần 90%.Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích được thực hiện tốt, trọng tâm là Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia. Cổng Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh, hạ tầng và dịch vụ viễn thông được đầu tư nâng cấp và hoạt động có hiệu quả.

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động được quan tâm, hằng năm tạo việc làm mới cho hơn 3.500 người. Chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội được đảm bảo.Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo được thưc hiện hiệu quả.Số hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 1,36%.

Quốc phòng, quân sự địa phươngkhông ngừng được củng cố, tăng cường. Chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện tốt. Công tác tuyển quân hằng năm đảm bảo chỉ tiêu trên giao; phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện được đẩy mạnh. Công tác giáo dục quốc phòng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, được chú trọng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được củng cố và phát huy. Công tácphòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, điều tra phá án, kiềm chế tai nạn giao thông đạt kết quả tích cực.Tỷ lệ tội phạm giảm rõ rệt. Thực hiện điều động 100 % công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Công tác thanh tra được tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, tập trung vào thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, và các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân được quan tâm.Công tác tư phápcó nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo chính xác, công bằng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Trong đó, việc nghiên cứu,học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội kịp thời, có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương dần đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực. Hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh. Công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước được chú trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra huyện và cơ sở đã tiến hành 301 cuộc kiểm tra, 224 cuộc giám sát, với 1.273 lượt tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát 446 lượt tổ chức đảng và 257 đảng viên; kiểm tra 7 tổ chức đảng và 44 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giải quyết 19 đơn tố cáo, khiếu nại của đảng viên; thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 138 đảng viên.

Công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền đượcquan tâm, với phương châm gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, góp phần tạo đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phíđạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng hiệu quả. Trong đó, đã chú trọng đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực cử tri, nhân dân quan tâm. Các cuộc giám sát chuyên đề từng bước đạt hiệu quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của các đại biểu hội đồng nhân dân được phát huy tốt.

Chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân được nâng lên.Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập thôn, khu dân cư và đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện tinh giản biên chế. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã”.Trong đó có 3 khâu đột phá, 9 Đề án và 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

* Ba khâu đột phá:

(1). Tiếp tục thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch.

(2). Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV, ít nhất 4 xã lên đô thị; huyện Cẩm Giàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã.

(3). Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng hiện nay.

* Chín Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI gồm:

(1) Đề án số 01: “Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giai đoạn 2021-2025”.

(2) Đề án số 02: “Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển bền vững, giai đoạn 2021 - 2025”.

(3) Đề án số 03: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”.

(4) Đề án số 04: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2021 - 2025”.

(5) Đề án số 05: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025”

(6) Đề án số 06: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức huyện và cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”.

(7) Đề án số 07: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025” .

(8) Đề án số 08: “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025”.

(9) Đề án số 09: “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025”.

* Các công trình trọng điểm:

(1) Nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn huyện như đường 19, đường 196 và hệ thống giao thông đô thị, nông thôn.

(2) Xây dựng nhà làm việc Bộ phận một cửa; Khu liên hợp văn hóa thể thao huyện; Hội trường trung tâm huyện.

Suốt chặng đ­ường 75 năm qua, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã chiến đấu oanh liệt, giành được những thắng lợi vẻ vang và không ngừng lớn mạnh, tr­ưởng thành. Từ một Đảng bộ đ­ược thành lập ngày 20/7/1946 chỉ với 20 đảng viên, trải qua 26 kỳ Đại hội, đến nay Đảng bộ huyện đã có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn6.200 đảng viên sinh hoạt ở 275 Chi bộ.Cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, vào công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà.

Một số bài học kinh nghiệm:

Thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

- Một là,chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư­ t­ưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh, gi­ương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Hai là, nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để phát động phong trào cách mạng, quan tâm đến lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân;chủ động tháo gỡ những khó khăn, tổng kết nhân điểm sáng ra diện rộng, đi sâu đi sát quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm.

- Ba là,khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy lợi thế, tiềm năng; tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phư­ơng và cơ sở.

- Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố Chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh, đủ sức để thực hiện nhiệm vụ d­ưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Năm là,mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn chấp hành C­ương lĩnh, Điều lệ của Đảng; pháp luật của Nhà nư­ớc, là tấm g­ương sáng cho quần chúng noi theo.

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Kỳ Đại hội

Thời gian diễn ra Đại hội

Thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Năm 1944

Thành lập Đảng bộ huyện

Ngày 20/7/1946

Đại hội lần thứ I

Ngày 01/3/1948

Đại hội lần thứ II

Ngày 11/01/1947

Đại hội lần thứ III

Ngày 01/10/1958

Đại hội lần thứ IV

Năm 1959

Đại hội lần thứ V

Năm 1960

Đại hội lần thứ VI

Từ ngày 15 đến 19/3/1961

Đại hội lần thứ VII

Từ ngày 01 đến 05/4/1963

Đại hội lần thứ XIII

Tháng 5/1964

Đại hội lần thứ IX

Tháng 5/1965

Đại hội lần thứ X

Từ ngày 01 đến 06/6/1967

Đại hội lần thứ XI

Tháng 7/1970

Đại hội lần thứ XII

Từ ngày 19 đến 22/02/1973

Đại hội lần thứ XIII

Từ ngày 13 đến 17/10/1974

Đại hội lần thứ XIV

Từ ngày 23 đến 25/10/1976

Đại hội lần thứ XV

Từ ngày 01 đến 05/6/1977

Đại hội lần thứ XVI

Từ ngày 16 đến 20/10/1979

Đại hội lần thứ XVII

Từ ngày 01 đến 05/12/1982

Đại hội lần thứ XVIII

Tháng 9/1986

Đại hội lần thứ XIX

Từ ngày 12 đến 14/12/1988

Đại hội lần thứ XX

Từ ngày 06 đến 07/9/1991

Đại hội lần thứ XXI

Từ ngày 23 đến 25/01/1996

Đại hội nối tiếp giữa 2 huyện Cẩm Giàng và Bình Giang (Đại hội lần thứ XXI)

Từ ngày 21 đến 23/10/1997

Đại hội lần thứ XXII

Từ ngày 21 đến 22/11/2000

Đại hội lần thứ XXIII

Ngày 15/10/2005

Đại hội lần thứ XXIV

Từ ngày 11 đến 13/7/2010

Đại hội lần thứ XXV

Từ ngày 11 đến 13/8/2015

Đại hội lần thứ XXVI

Từ ngày 13 đến 14/8/2020

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng,kiên định với lý tưởng và con đường lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn,không ngừng tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo nhân dân huyện nhà đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi mục tiêuthắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng huyện Cẩm Giàng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đề cương tuyên truyền 92 Năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)  
- Đảng bộ huyện Cẩm Giàng 75 năm xây dựng và phát triển (20/7/1946- 20/7/2021)
- Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20/7/1946 - 20/7/2021)
- Lãnh đạo phục hồi kinh tế sau chiến tranh
- Vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội
- Cùng cả nước đánh thắng giặc Pháp xâm lược
++ THÔNG BÁO
+ Cẩm Giàng: Ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2024
+ Khẩn trương thu hồi đất và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, giai đoạn 2
+ Cẩm Giàng siết chặt kỷ cương của Đảng
+ Cẩm Giàng đầu tư trên 75,54 tỷ đồng khởi công 14 dự án mới
+ Cẩm Giàng phát động tết trồng cây xuân giáp thìn
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 6557
Trước & đúng hạn: 6653
Trễ hạn: 3
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 03:25:10)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm vùng cà rốt Đức Chính
- Cẩm Giàng tạo động lực bứt phá đi lên
- Cẩm Giàng gặp mặt thanh niên chuẩn bị ên đường nhập ngũ
- Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Cẩm Giàng
- Cẩm Giàng xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
THÔNG TIN CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
Thông tin hoạt động tín dụng chính sách xã hội
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 1187
Hôm nay 1,841
Tháng này: 638,727
Tất cả: 6,948,032
THƯ VIỆN ẢNH