Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử quốc hội khóa XV và HĐND các cấp


Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cơ quan chức năng tích cực tiến hành. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động với tính chất chống phá hết sức quyết liệt. Một nội dung mà chúng đang khoét sâu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Chúng tung ra những luận điệu sai trái, gieo rắc sự hoài nghi về cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trên một vài trang mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tung ra những bài viết, bài phỏng vấn cho rằng cuộc bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo diễn; là cuộc bầu cử “không chính danh”, “không dân chủ”. Chúng gọi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ta là cuộc “Đảng cử” và Quốc hội là “Đảng hội”, “Dân biểu” là “Đảng biểu”. Sau khi Ủy ban TVQH ban hành Nghị quyết số 1185 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, chúng cho rằng cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng từ 5-10% là quá ít và đưa ra đòi hỏi số lượng đại biểu Quốc hội là người trong Đảng với số lượng đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng phải là 50-50. Chúng kiến nghị phải loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi cơ chế bầu cử theo hướng tự do như các nước TBCN...

Điểm qua như vậy để thấy các thế lực thù địch, phản động đang bày ra mọi thủ đoạn, chiêu trò hòng phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng mưu toan cài cắm vào các cơ quan của Quốc hội và HĐND những “mầm mống dân chủ” để từng bước biến nghị trường thành diễn đàn nhằm thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hòng làm ta suy yếu từ bên trong.

Chúng ta cũng không quá xa lạ đối với những điều ẩn khuất đằng sau mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch. Bản chất của các chiêu trò ấy vẫn không nhằm ngoài mục tiêu nào khác đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHXN ở Việt Nam, nhưng cho dù có tinh vi và biến ảo tới đâu đi nữa thì chúng cũng không thể phủ nhận được thực tế.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021, đây là đợt sinh hoạt dân chủ rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mục tiêu của cuộc bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, tích cực góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN – Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH; Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 51-CT/TƯ về lãnh đạo bầu cử. Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được tiến hành đúng tiến độ, các khâu, các bước trong quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Việc phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu được tính toán kỹ lưỡng, khoa học bảo đảm sự phù hợp, tính đại diện cao cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội và các vùng miền trong cả nước. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đưa ra đòi hỏi “cân bằng quyền lực” là hoàn toàn trái luật.

Chúng ta không ngăn cấm, cản trở công dân tự ứng cử, nhưng người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn cơ bản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Để đáp ứng các yêu cầu ấy, những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước hết phải là những người: “Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch; có trình độ văn hóa, chuyên môn; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…; Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Như vậy, dù các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị có tung hô, tô vẽ đến đâu đi chăng nữa thì các “nhà dân chủ” ứng cử tự do cũng không thể có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp càng có ý nghĩa khi chúng ta đang triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như: sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; những tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống; những diễn biến phức tạp, khó lường của chiến tranh thương mại…Sự lãnh đạo của Đảng là cơ sở để chúng ta phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

 

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân và toàn xã hội về nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ có nhận thức đúng chúng ta mới tạo được sự thống nhất cao trong toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền chúng ta cần cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các thông tin chính thống, đó vừa là cách để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mặt khác, trong thời điểm hiện nay các thế lực thù địch, phản động đang gia tăng xuyên tạc, chống phá công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thì việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng là biện pháp nâng cao sức “đề kháng”, giúp người dân tỉnh táo nhận diện đầy đủ, rõ ràng và kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

                                              Vũ Đức Dân – Công an huyện Cẩm Giàng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cẩm Giàng tập huấn nghiệp vụ trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 (XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (08/04/2021)
- Cẩm Giàng với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” (08/04/2021)
- Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử tại xã Đức Chính (25/03/2021)
- Hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (23/03/2021)
- Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai(18/03/2021)
- Công an Cẩm Giàng cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử tất cả các ngày trong tuần (13/03/2021)
- Cẩm Giàng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(08/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Cơ quan chính Quyền huyện Cẩm Giàng tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức , người lao động năm 2020
+ Cẩm Giàng tập huấn nghiệp vụ trực tuyến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 (XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
+ Cẩm Giàng với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/4/2021-09/4/2021
+ Khởi tố đối tượng hành hạ con đẻ gây bức xúc trong dư luận
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
- Cẩm Giàng tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 30.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Tham gia dự thảo
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 93
Hôm nay 723
Tháng này: 72,551
Tất cả: 1,019,033
THƯ VIỆN ẢNH