Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế
Dự thảo Báo cáo chính trị xác định, ba trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh gồm: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao; dịch vụ chất lượng cao.
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá công tác XDĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ sung các nhiệm vụ mới, nội dung này trong Dự thảo Báo cáo chính trị có một số điểm mới đáng chú ý.

Về bố cục các nội dung, so với Báo cáo chính trị Đại hội XVI, công tác XDĐ dành nội dung thỏa đáng cho nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, với 4 nhóm giải pháp chính, gồm: XDĐ vững mạnh về chính trị; tăng cường XDĐ về tư tưởng; XDĐ vững mạnh về tổ chức và nâng cao hiệu quả XDĐ về đạo đức.

Về chính trị, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực dự báo và khả năng xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn dài hạn và khát vọng lớn, nhất là đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về công tác tư tưởng, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải thích, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm XDĐ vững mạnh về tổ chức, xác định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và đây cũng là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ tới, trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ rõ: "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ. Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng với việc tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền".

XDĐ về đạo đức là nội dung mới so với nhiệm kỳ trước nhằm tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng và xây dựng văn hóa chính trị. Về nội dung này, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: "Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cố tình vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về công tác kiểm tra, giám sát, so với Đại hội XVI, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu một số nhiệm vụ, giải pháp mới, đó là: "Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, không hiệu quả.

Về công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong Dự thảo Báo cáo chính trị nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp mới như kiên quyết, kiên trì, liên tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong công tác dân vận, so với Báo cáo chính trị Đại hội XVI, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII đã định hướng đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để XDĐ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, đây là nội dung mới rất đáng lưu ý trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần này, thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, mà trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với các giải pháp như đổi mới phương pháp, phong cách, lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp ủy cấp dưới, gắn với kiểm tra, giám sát; tạo cơ chế và phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ việc, rõ người, rõ lộ trình, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.
PHẠM XUÂN THĂNG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện
 Nguồn Báo Hải Dương 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang (03/02/2023)
- Không để xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (27/09/2022)
- Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (22/03/2022)
- Bình đẳng giới thực chất – Bài 1: Từ chính sách tới thực tiễn (07/03/2022)
- Mùa xuân nhớ lại và nghĩ suy (03/02/2022)
- Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 2: Ba trụ cột trong phát triển kinh tế(17/09/2020)
- Nét mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bài 1: Khát vọng lớn và tầm nhìn xa hơn(17/09/2020)
- Xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững(12/08/2020)
- Cẩm Hoàng vô địch giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cẩm Giàng năm 2020(05/08/2020)
- Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng tổ chức đại hội lần thứ 3(27/07/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Dân hiến đất, đường Cẩm Giàng rộng mở
+ Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới ở Cẩm Giàng
+ Trao tặng cờ Tổ quốc và cây Bàng vuông
+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng bồi dưỡng diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 cho xã Ngọc Liên
+ Khu công nghiệp Đại An mở rộng đã giải phóng mặt bằng trên 60% diện tích cần thu hồi
++ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 23612
Trước & đúng hạn: 23569
Trễ hạn: 3
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 18:58:17)
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Cẩm Giàng: Dâng hương tưởng niệm Đại y Thiền sư Tuệ tĩnh
- Xã Đức Chính đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và xã Nông thôn mới kiểu mẫu
- Cẩm Giàng thăm, động viên chiến sĩ năm 2023
- Nông dân Cẩm Giàng mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
- Cẩm Giàng nhân dân thôn An Lại, xã Cẩm Đông hiến đất mở rộng đường huyện 195B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
++ AUDIO
- 1. Phat thanh 30.3.2022
- Phat thanh 29.3.2022
- Chương trình phát thanh ngày 31.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.12.2020
- Chương trình phát thanh ngày 28.12.2020
1 2
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
Công tác thi hành Pháp luật
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH- DỰ ÁN
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
Công khai hồ sơ dự án-Cấp giấy phép môi trường
VĂN BẢN BAN HÀNH CÔNG KHAI
Quyết định, Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Tình hình cung cấp thông tin
Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19
Công khai ngân sách nhà nước
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 123
Hôm nay 2,801
Tháng này: 244,572
Tất cả: 3,894,146
THƯ VIỆN ẢNH