Đại hội Đảng bộ Khối Dân đảng lần thứ VII
Ngày 5/5, Đảng bộ Dân Đảng huyện Cẩm Giàng tổ chức đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng nhiệm kỳ mới. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Hảo – TUV Bí thư huyện ủy.

Với 52 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ thuộc 12 cơ quan, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, số lượng đảng viên không nhiều sinh hoạt ở các chi bộ với chức năng nhiệm vụ chuyên môn đa dạng; công tác tổ chức cán bộ và đảng viên có sự thay đổi, Đảng uỷ đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên đoàn kết, chung sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

 Đồng chí Trần Văn Hảo - TUV Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

           Đảng bộ và các cơ quan chuyên môn đã có sự đổi mới trong việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của Huyện uỷ. Tích cực tham mưu cho Huyện uỷ, phối hợp với HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện góp phần quan trọng vào thành tích chung của huyện. Đảng bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch vững mạnh; phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá, các đề án của của tỉnh, của huyện và của Đảng bộ. Đặc biệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.

Trong nhiệm kỳ vừa qua các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được các cơ quan của tỉnh, huyện và ngành dọc cấp trên khen thưởng. Đảng bộ liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh đạt tập thể tiên tiến và tập thể xuất sắc.

 
                Toàn cảnh Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, xây dựng phương hướng mục tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đã đề ra, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng cấp trên.

 
 

 Đồng chí Trần Văn Hảo - TUV Bí thư huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Hảo – TUV Bí thư huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Dân Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra nhưng hạn chế nhất định của đảng bộ như: Vai trò tham mưu ở một số cơ quan cho cấp ủy nhiều việc còn thụ động, chưa tích cực, hiệu quả; Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ có mặt còn hạn chế. Kết quả thực hiện công việc đột phá còn chưa rõ nét; Một số đồng chí tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Tính tiền phong gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên chưa cao. Đồng chí Bí thư huyện ủy nêu một số nội dung để Đại hội thảo luận và có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đó là:

Đảng bộ phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; phải có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực mình được phân công phụ trách để chủ động tham mưu triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan và nhiệm vụ chính trị của huyện. Mỗi đảng viên trong đảng bộ cần nhận thức rõ: Mỗi lời nói, việc làm, nếp sống, sinh hoạt của các đồng chí và gia đình đều tác động trực tiếp đến đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân. Vì vậy các đảng viên trong đảng bộ phải là tấm gương để quần chúng học tập, noi theo.

Đảng uỷ phải tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá đảng viên, chi bộ hàng năm. Chủ động, kịp thời tham mưu cho Huyện uỷ, phối hợp với chính quyền huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức cán bộ; coi đây là khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ; đánh giá cán bộ khách quan, chính xác; khen thưởng, động viên kịp thời đúng người, đúng việc. Kiên quyết xử lý cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm điều động, luân chuyển cán bộ.

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, đoàn thể vững mạnh. Cùng với việc xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan; phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan đơn vị; thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở, Đảng bộ cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nắm bắt động viên và giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công việc cũng như trong cuộc sống để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Theo chức năng nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu tham mưu cho Huyện ủy, phối hợp với chính quyền huyện triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, các công trình trọng điểm của huyện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung 3 khâu đột phá do Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định đó là.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch.

- Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đến năm 2025, nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại 4, ít nhất 4 xã đạt các tiêu chí đô thị; huyện Cẩm Giàng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, năm 2030 trở thành thị xã.

- Tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng hiện nay.

 
 
 
 
 
 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa mới gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI.

 
 Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
 

 

Lê Sơn
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cẩm Giàng tổ chức giải cầu lông chào mừng Đại hội Đảng các cấp (29/06/2020)
- Đảng bộ xã Cẩm Vũ tổ chức đại hội lần thứ 24 (15/06/2020)
- Đảng bộ xã Cẩm Hoàng tổ chức đại hội lần thứ 24 (15/06/2020)
- Đảng bộ xã Định Sơn tổ chức đại hội lần thứ nhất (11/06/2020)
- Đảng bộ xã Ngọc Liên tổ chức Đại hội lần thứ XXV  (08/06/2020)
- Đại hội Chi bộ Trường THPT Cẩm Giàng(04/05/2020)
- Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng(31/03/2020)
- Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy được quy định thế nào?(27/03/2020)
- Tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy(27/03/2020)
- Đảng bộ Chính quyền huyện Cẩm Giàng tổ chức thành công đại hội điểm(27/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục & Đạo tạo năm 2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06.7.2020-10.7.2020
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29.6.2020-03.7.2020
+ Xã Tân Trường - Thông báo tuyên truyên về an toàn giao thông
+ Xã Tân Trường Thông báo tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Biểu dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2018 - 2019
- Giải bóng chuyền Bông lúa vàng huyện Cẩm Giàng tranh Cup Agribank năm 2019
- Hội phụ nữ Cẩm Giàng tổ chức giải bóng chuyền hơi
- Trao nhà Chữ thập đỏ cho hộ nghèo
- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1 2 3 4 5
++ AUDIO
- Chương trình phát thanh ngày 24.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 25.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 26.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 29.6.2020
- Chương trình phát thanh ngày 1.7.2020
< >
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ Thủ tục hành chính Huyện
TTHC Tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Báo cáo kinh tế - xã hội
Quy hoạch
VĂN BẢN BAN HÀNH
Kết luận Thanh tra
Giải quyết đơn của công dân
Quyết định thu hồi đất
Chuẩn tiếp cận pháp luật xã, thị trấn
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 268
Hôm nay 2,563
Tháng này: 17,577
Tất cả: 427,682
THƯ VIỆN ẢNH