Hoạt động của các phòng, ban chuyên môn
TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM GIÀNG
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM GIÀNG

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM GIÀNG

 

 


Phần I

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

1. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã;

2. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC;

3. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị;

4. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

5. Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

6. Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021;

7. Công văn số 2696/BNV-CQĐP ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Hải Dương;

8. Thông báo 1333-TB/TU ngày 04/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021;

9. Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị;

10. Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 31/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 - 2021;

 

 

 

Phần II

HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP

VÀ CÁC ĐVHC CÙNG CẤP LIỀN KỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP

I. HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP

1. Thị trấn Cẩm Giàng

1.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

1.2. Diện tích tự nhiên: 0,46 km2.

1.3. Dân số trung bình: 2.117 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

1.4. Vị trí địa lý

- Phía Đông giáp xã Kim Giang và xã Thạch Lỗi.

- Phía Tây giáp xã Ngọc Liên và xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.

- Phía Nam và phía Bắc giáp xã Kim Giang.

2. Xã Cẩm Sơn

2.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

2.2. Diên tích tự nhiên: 1,65 km2.

2.3. Dân số trung bình: 2.321 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

2.4. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Cẩm Định.

- Phía Tây giáp xã Thạch Lỗi, Kim Giang.

- Phía Nam giáp xã Tân Trường.

- Phía Bắc giáp xã Cẩm Hoàng.

II. HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP

1. Xã Kim Giang

1.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

1.2. Diện tích tự nhiên: 5,11 km2.

1.3. Dân số trung bình: 6191 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

1.4. Vị trí địa lý

- Phía Đông giáp xã Cẩm Sơn và xã Tân Trường.

- Phía Tây giáp xã Lương Điền và xã Ngọc Liên.

- Phía Nam giáp xã Cẩm Phúc và xã Lương Điền.

- Phía Bắc giáp xã Thạch Lỗi và Thị trấn Cẩm Giàng.

2. Xã Cẩm Định

2.1. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

2.2. Diên tích tự nhiên: 6,6 km2.

2.3. Dân số trung bình: 6.242 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

2.4. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Cẩm Vũ và xã Cao An.

- Phía Tây giáp xã Cẩm Sơn.

- Phía Nam giáp xã Tân Trường.

- Phía Bắc giáp xã Cẩm Hoàng.

 

Phần III

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

 

          I.TIÊU CHUẨN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

          1. Tiêu chuẩn của xã.

          a) Quy mô dân số: Xã đồng bằng từ 8000 người trở lên.

          b) Diện tích tự nhiên: Xã đồng bằng từ 30 km2 trở lên.

          2. Tiêu chuẩn của thị trấn.

          a) Quy mô dân số từ 8000 người trở lên.

          b) Diện tích tự nhiên từ 14 km2 trở lên.

          II. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP

1. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Kế hoạch này.

 2. Các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 3. Khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

 4. Gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

Căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã được Trung ương quy định ; căn cứ Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 như sau:

1. Sắp xếp, nhập Thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang thành lập đơn vị hành chính mới; Tên ĐVHC mới: Thị trấn Cẩm Giang.

2. Sắp xếp, nhập xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định thành lập đơn vị hành chính mới; Tên ĐVHC mới: Xã Định Sơn.

IV. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

1. Nhập thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên: Thị trấn Cẩm Giang.

- Thuộc khu vực: Đồng bằng.

- Diện tích: 5,57 km2.

- Dân số trung bình: 8.308 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

- Địa giới hành chính:

+ Phía Đông giáp xã Cẩm Sơn và xã Tân Trường.

+ Phía Tây giáp xã Lương Điền, xã Ngọc Liên và xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.

+ Phía Nam giáp xã Cẩm Phúc và xã Lương Điền.

+ Phía Bắc giáp xã Thạch Lỗi .

- Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc: Trước mắt sử dụng trụ sở hiện có của xã Kim Giang

2. Nhập xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới lấy tên: Xã Định Sơn.

- Thuộc khu vực: Đồng bằng.

- Diện tích: 8,25 km2.

- Dân số trung bình: 8.563 người (Tính đến ngày 31/12/2018).

- Địa giới hành chính:

+ Phía Đông giáp xã Cẩm Vũ và xã Cao An.

+ Phía Tây giáp xã Thạch Lỗi và xã Kim Giang.

+ Phía Nam giáp xã Tân Trường.

+ Phía Bắc giáp xã Cẩm Hoàng.

- Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc: Trước mắt sử dụng trụ sở hiện có của xã Cẩm Định./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Trịnh Ngọc Thành

 

 


 
Các bài liên quan
ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ HUYỆN CẨM GIÀNG (26/06/2019)
Hội LHTNhuyện Cẩm Giàng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 (25/06/2019)
Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng cơ quan Đài phát thanh (20/06/2019)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2019 (20/06/2019)
Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện. (20/06/2019)
 
Quay lại Xem tiếp   
 

Thông tin về Cẩm Giàng

VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 378  
  Hôm qua 469
  Tuần này 847  
  Tất cả 691037  
IP: 34.201.121.213