Hoạt động của các phòng, ban chuyên môn
ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ HUYỆN CẨM GIÀNG
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM GIÀNG

 ­­

Số:  01 /ĐA-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Cẩm Giàng, ngày 12  tháng  6 năm 2019

 

ĐỀ ÁN

SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

HUYỆN CẨM GIÀNG

 


Phần I

CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (ĐVHC) CẤP XÃ

 

I. CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

2. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

3. Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã;

4. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

5. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC;

6. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị;

7. Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

8. Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;

9. Văn bản số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021;

        10. Thông báo Kết luận số 1333-TB/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh hải Dương giai đoạn 2019-2021;

II. SỰ CẦN THIẾT SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

Trên thực tế, quy mô đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, không đồng đều, gây ra nhiều khó khăn trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã lớn, không tương xứng với quy mô dân số, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở còn có mặt hạn chế; vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và chi thường xuyên được bố trí từ ngân sách nhà nước quá cao so với thu ngân sách của địa phương. Công tác quy hoạch, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội và các thiết chế văn hoá, tổ chức sản xuất, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở cơ sở gặp nhiều khó khăn… Chính vì vậy, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, nhất là các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị.

  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn đầu mối và tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 Giảm chi ngân sách nhà nước, làm cơ sở để cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu dân cư.

 

Phần II

HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, NHẬP, CHIA, GIẢI THỂ, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐVHC CẤP Xà CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 toàn huyện có 13 tổng, 85 xã, 148 khóm tre (thôn), 16 trại ấp của các chủ đồn điền nước ngoài và quan lại. Toàn huyện có 11.930 hộ gồm 50.647 khẩu. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 các xã Thanh Bình, Hàn Thượng cắt về thị xã Hải Dương. Đến năm 1969 các xã Tứ Minh, Thanh Bình, Việt Hoà, Cẩm Thượng cắt về thị xã Hải Dương. Huyện Cẩm Giàng còn 18 xã và 01 thị trấn.

Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tháng 3 năm 1977 huyện Cẩm Giàng hợp nhất với huyện Bình Giang lấy tên là huyện Cẩm Bình. Toàn huyện có 36 xã và 2 thị trấn, diện tích 220 km2, dân số 158.000 người. Trong thời kỳ hợp nhất, hai huyện Cẩm Giàng và Bình Giang đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng xây dựng Cẩm Bình thành một huyện có kinh tế phát triển, chính trị ổn định.

      Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngay sau khi tỉnh Hải Dương được tái lập, ngày 01/4/1997, Chính phủ đã ra Nghị định số 11/NĐ-CP về việc tái lập một số huyện của tỉnh Hải Dương trong đó có huyện Cẩm Giàng và huyện Bình Giang. Huyện Cẩm Giàng được tái lập với diện tích là: 110,4km2, 29.282 hộ, 116.610 khẩu gồm 17 xã và 02 thị trấn.

  Hiện nay (01/6/2019) huyện có 17 xã và 02 thị trấn với 119 thôn, khu dân cư, Thành phần dân tộc: chủ yếu là người Kinh và một số người Hoa. Tôn giáo gồm: Phật giáo và Thiên chúa giáo.

II. ĐVHC CẤP  XÃ CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG

1. ĐVHC huyện Cẩm Giàng:

1.1. Diện tích tự nhiên 110,4 km2.

1.2. Dân số năm 2018 là: 136.511 người

1.3. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

   a) Về phát triển kinh tế.

    Trong những năm qua tình hình kinh tế, xã hội của huyện gặp không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch bệnh gây hại trên đàn gia súc, gia cầm... Đã tác động đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong huyện. Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã khắc phục khó khăn đưa kinh tế - xã hội của huyện liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước cụ thể:

Tổng giá trị sản xuất năm 2018 trên địa bàn huyện thực hiện được 38.216,6 tỷ đồng, đạt 100,1% so với KH năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản thực hiện 1.237,1 tỷ đồng, đạt 98,5% so với  kế hoạch năm, tăng 2,1 % so với năm 2017;

- Giá trị sản xuất ngành CN, XD thực hiện 34.969,5 tỷ đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch năm, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2017;

- Giá trị các ngành dịch vụ thực hiện 2.010 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017 .

   -Xác định rõ xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng được tỉnh giao. Để tổ chức, triển khai Huyện ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả năm 2018 huyện Cẩm Giàng vinh dự được Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới;

Xây dựng Nông thôn mới đã góp phần làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay, cán bộ và nhân dân huyện Cẩm Giàng đã có suy nghĩ và hành động tích cực.Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2017

  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; các khu, cụm công nghiệp tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất kinh doanh. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

 b) Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

   - Sự nghiệp giáo dục và đào tạo từng bước được đổi mới. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có nhiều chuyển biến tích cực, Cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Đến năm 2018 có 45/59  trường đạt chuẩn quốc gia; Có 3 trường THPT đều đạt chuẩn quốc gia, là huyện duy nhấn của tỉnh 100% trường THPT đạt chuẩn. Tỷ lệ giáo viên các trường học có trình độ đạt chuẩn 100%, chất lượng giáo dục toàn diện trong các cấp học, bậc học đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

  - Y tế - Dân số, Kế hoạch hoá gia đình: Thực hiện có hiệu quả các chương trình VSATTP, VSMT, chương trình phòng, chống sốt rét, bướu cổ, lao, phòng chống HIV/AIDS. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch sốt xuất huyết được quan tâm chỉ đạo, các ổ dịch được kiểm soát và khống chế; kết quả trong toàn huyện có 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.

  - Văn hoá-Thông tin-Thể thao, Truyền thanh: Thực hiện tốt công tác đưa thông tin về cơ sở, Tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; có 118 thôn, khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa. Đặc biệt cụm di tích thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh (Đền Xưa, chùa Giám, Đền Bia) và di tích lịch sử Văn miếu Mao Điền. được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng  di tích Quốc gia đặc biệt.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ; chế độ ưu đãi đối với người có công, học sinh, sinh viên là con của đối tượng chính sách.; Năm 2018, số người có việc làm tăng thêm được 3.397 người, đạt 135,5% kế hoạch năm; Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,13%, giảm 0,39% so với năm 2017.

c) Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

  Công tác Cải cách hành chính luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã có nhiều Nghị quyết, Kế hoạch được triển khai, công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra được quan tâm,

 Tổ chức bộ máy của huyện và các xã, thị trấn được sắp xếp hợp lý; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp của huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người phù hợp giữa năng lực, chuyên môn được đào tạo với vị trí việc làm,  

d) Lĩnh vực An ninh, quốc phòng quân sự địa phương.

 - Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. thực hiện có hiệu quả Đề án “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”; xây dựng mô hình điểm về ANTT. Theo dõi nắm bắt kịp thời người nước ngoài đến địa bàn làm việc. Là huyện có địa bàn phức tạp do nhiều công ty doanh nghiệp nhưng công an huyện đã làm tốt công tác an ninh trật tự.

 - Thư­ờng xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thực hiện tốt công tác hậu phư­ơng quân đội, củng cố xây dựng lực lượng dự bị động viên và huấn luyện đạt kết quả cao. Công tác tuyển quân, bàn giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

2. Số lượng ĐVHC cấp xã:

2.1. Số lượng ĐVHC hiện nay là 19; gồm 17 xã và 02 thị trấn.

2.2. Số lượng ĐVHC cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số: Không.

2.3. Số lượng ĐVHC cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định là 17 xã và 02 thị trấn. Trong đó:

a) Số lượng ĐVHC cấp xã chưa đạt 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, nhưng có 02 tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên theo quy định là 01 thị trấn (TT Lai Cách)

b) Số lượng ĐVHC cấp xã có 01 tiêu chuẩn đạt từ 50% trở lên, tiêu chuẩn còn lại chưa đạt 50% theo quy định là 16 xã: Cụ thể:

- Đạt 50%  trở lên tiêu chuẩn quy mô dân số là: 16 xã.

- Đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên là : Không.

c) Số lượng ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 01 xã và 01 thị trấn: (xã Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Giàng)

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

III. HIỆN TRẠNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

1. Hiện trạng các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14).

1. Xã Cẩm Sơn:

 - Thuộc khu vực: Đồng bằng.

 - Diện tích tự nhiên 1,65 km2:

 - Dân số trung bình 2.321 người;(theo số liệu thống kê của tỉnh đến 31/12/2018).

- Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Cẩm Định, phía Tây giáp xã Thạch Lỗi và xã Kim Giang, phía Nam giáp xã Tân Trường, phía Bắc giáp xã Cẩm Hoàng:

2. Thị trấn Cẩm Giàng:

 - Thuộc khu vực: Đồng bằng.

 - Diện tích tự nhiên 0,46 km2:

 - Dân số trung bình 2.117 người;( Tỉnh đến 31/12/2018).

- Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía đông giáp với xã Kim Giang và xã Thạch Lỗi; Phía tây giáp với xã Ngọc Liên và xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Phía nam giáp với xã Kim Giang; Phía bắc giáp với xã Kim Giang.

 

Phần III

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG

 

I. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP

1. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp:

 Số lượng và danh sách các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 01 xã và 01 thị trấn: Danh sách gồm: Xã Cẩm Sơn; Thị trấn Cẩm Giàng.

2. Phương án cụ thể:

 - Sắp xếp, nhập Thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang để thành lập đơn vị hành chính mới; tên ĐVHC mới: Dự kiến thị trấn Cẩm Giang

  - Sắp xếp, nhập xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định để thành lập đơn vị hành chính mới; tên ĐVHC mới: Dự kiến xã Định Sơn

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

II. SỐ LƯỢNG CÁC ĐVHC CẤP XÃ CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP

1. Số lượng ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp là 19 xã, thị trấn, (Trong đó 17 xã và 02 thị trấn);

2. Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp là 17 xã, thị trấn (Trong đó 15 xã và 02 thị trấn);

3. Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp là 02 ĐVHC cấp xã,

 

Phần IV

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

1. Tác động về hoạt động quản lý nhà nước

1.1. Tác động tích cực

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số là yêu cầu tất yếu, phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII và quá trình phát triển đô thị hóa, góp phần tinh giản bộ máy, giảm đầu mối, giảm số lượng các đơn vị hành chính, giảm ngân sách nhà nước, có nhiều điều kiện để lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ của địa phương, huy động nguồn lực lớn hơn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,

1.2. Tác động tiêu cực,

Việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ, công chức, dễ phát sinh tư tưởng cục bộ, bè phái,

2. Tác động về kinh tế - xã hội

 2.1 Tác động tích cực:

 Sau khi sắp xếp sẽ hình thành đơn vị hành chính lớn hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống các công trình giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hoá... Từ đó, nhân dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ... trong điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế, các doanh nghiệp, sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, góp phần tăng thu Ngân sách của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng mức đầu tư cho phúc lợi xã hội.

 2.2. Tác động tiêu cực

  Ít có tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế xã hội.

3. Tác động về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội

 3.1. Tác động tích cực:

 Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội trình độ dân trí được nâng lên, phong trào đấu tranh chống tai tệ nạn được xã hội quan tâm và quản lý chặt chẽ góp phần quan trọng bảo đảm an ninh nông thôn,

3.2. Tác động tiêu cực:

 Do dân số cơ học tăng nhanh, các dịch vụ - thương mại phát triển dẫn đến  các tệ nạn xã hội gia tăng, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương,

4. Tác động về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công

4.1 Tác động tích cực:

 Khi thành lập ĐVHC mới thì điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng trụ sở làm việc hiện đại, quy mô, hình thức hoạt động của bộ phận một cửa sẽ phát huy được hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội sẽ có nhiều thuận lợi.

4.2 Tác động tiêu cực:

 Khi thay đổi tên ĐVHC ảnh hưởng trực tiếp đến các loại giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhân dân,

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

1. Thuận lợi

 - Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương; Khi thực hiện việc sáp nhập sẽ góp phần tinh giản bộ máy hành chính, giảm đầu mối và số lượng các đơn vị hành chính, giảm ngân sách nhà nước, ngăn chặn tệ quan liêu, tham nhũng, thúc đẩy tinh giản biên chế, giảm nhân sự, cơ sở vật chất, tiết kiệm quỹ lương, quỹ đất để tập trung đầu tư xây dựng trường học, công trình văn hóa thể thao của địa phương.

 - Sau khi sắp xếp sẽ hình thành đơn vị hành chính lớn hơn, thuận tiện  giao thông và phát triển kinh tế cho nhân dân địa phương, tập trung nguồn lực để  đầu tư xây dựng hạ tầng.

- Giúp cho việc quản lý đơn vị hành chính các cấp được thuận lợi, thông suốt, công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn.

2. Khó khăn

 - Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã sẽ tác động đến hoạt động quản lý Nhà nước do công tác bố trí, lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người được tiếp tục công tác và người dôi dư do sắp xếp lại;

- Tác động đến việc thay đổi giấy tờ hộ tịch, tâm lý Làng, Xã, thiết chế văn hóa và phong tục tập quán riêng được hình thành từ lâu đời, cơ sở hạ tầng, ruộng đất canh tác không đồng đều, dẫn đến tâm lý nhân dân ngại, không muốn sáp nhập.

 - Trụ sở làm việc, Nhà văn hóa xa khu dân cư và chưa đáp ứng được ngay điều kiện làm việc sau khi sáp nhập.

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

 - Một bộ phận cán bộ, công chức không muốn thực hiện sáp nhập do phải tinh giảm biên chế và dôi dư do sắp xếp lại; Cán bộ, công chức còn nặng tư tưởng mang tính cục bộ địa phương.

 - Nhân dân đang sống ổn định, tâm lý không muốn thay đổi, lợi ích trước mắt của việc sắp xếp chưa có tác động trực tiếp nhiều đến đời sống cộng đồng dân cư ở thời điểm hiện tại.

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP

1. Nội dung sắp xếp:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy gồm: Tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang; xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định.

- Các Đơn vị sự nghiệp trường học, các trạm y tế xây dựng phương án sáp nhập sau khi có Quyết định thành lập ĐVHC mới.

- Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị: Thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang; xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định.

2. Nguyên tắc sắp xếp

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và đúng với, trình tự, thủ tục khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phải khách quan, công tâm, cân đối hài hòa số lượng cán bộ, công chức giữa thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang; xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định, đảm bảo sự ổn định của địa phương.

- Việc sắp xếp cán bộ, công chức cơ bản phù hợp với chức vụ đang đảm nhiệm, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và đảm bảo biên chế được giao.

- Làm tốt và coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức và hành động để tự giác thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi sáp nhập.

3. Phương án sắp xếp:

Trước khi sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, tiến hành rà soát về độ tuổi, trình độ đào tạo, các điều kiện như sức khỏe, năng lực chuyên môn... của cán bộ, công chức; Tuyên truyền, vận động, đề nghị các cấp giải quyết theo nguyện vọng; Thực hiện chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; những văn bản của trung ương và của tỉnh để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã về thực hiện chủ trương này.

3.1. Tổ chức Đảng:

- Sắp xếp, nhập Đảng bộ thị trấn Cẩm Giàng và Đảng bộ xã Kim Giang để thành lập Đảng bộ thị trấn Cẩm Giang,

 Các chi bộ trực thuộc phải sắp xếp thành lập chi bộ mới khi có quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Cẩm Giang.

- Sắp xếp, nhập Đảng bộ xã Cẩm Sơn và Đảng bộ xã Cẩm Định để thành lập Đảng bộ xã Định Sơn.

 Các chi bộ trực thuộc phải sắp xếp thành lập chi bộ mới khi có quyết định thành lập Đảng bộ xã Định Sơn.

3.2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội :

- Sắp xếp, nhập Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang để thành lập Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thị trấn Cẩm Giang.

- Sắp xếp, nhập Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định để thành lập Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội xã Định Sơn.

3.3. Phương án sắp xếp cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách:

*.Tổng số cán bộ, công chức của TT Cẩm Giàng, xã Kim Giang hiện có là 38 người, trong đó cán bộ 20, công chức 18

- Số cán bộ không đủ tuổi tái cử Đại hội Đảng bộ năm 2020 là 02 ( Bí thư Đảng ủy và Phó chủ tịch UBND xã Kim Giang),

- Số cán bộ không đủ tuổi tham gia cấp ủy 2020-2025 là 03 người, ( Chủ tịch hội CCB; Chủ tịch UB MTTQ thị trấn Cẩm Giàng và Chủ tịch UB MTTQ xã Kim Giang )

- Số công chức nghỉ hưu năm 2020 là 5 người ( bao gồm:Trưởng công an; Văn phòng - Thống kê; Chỉ huy trưởng QS; Tài chính - Kế toán xã Kim Giang và Tài chính - Kế toán TT Cẩm Giàng)

*.Tổng số cán bộ, công chức của xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định hiện có là 39 người, trong đó cán bộ 20, công chức 19

- Số cán bộ không đủ tuổi tái cử Đại hội Đảng bộ năm 2020 là 01 ( Bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn),

- Số cán bộ nghỉ hưu năm 2019 là 01 người (Phó CT HĐND xã Cẩm Định)

- Số cán bộ không đủ tuổi tham gia cấp ủy 2020-2025 là 4 người, ( Chủ tịch hội CCB, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cẩm Sơn và Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội CCB xã Cẩm Định )

- Số công chức nghỉ hưu năm 2020 là 3 người ( Tư pháp - Hộ tịch, Chỉ huy trưởng QS xã Cẩm Định; Văn hóa - xã hội xã Cẩm Sơn)

* Phương án xử lý:

+Đối với cán bộ: Rà soát cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi đủ điều kiện, đề nghị giải quyết theo Nghị định 108/NĐ-CP về chế độ tinh giảm biên chế; chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, Cán bộ đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng, đề nghị Sở Nội vụ quan tâm xét chuyển sang công chức;

+ Đối với công chức; Giải quyết chế độ theo Nghị định 108/NĐ-CP về tinh giảm biên chế đối với công chức đủ điều kiện, có nguyện vọng; số còn lại dôi dư do sắp xếp được điều động về xã còn thiếu trong huyện,

+ Việc sắp xếp cán bộ, công chức bảo đảm đúng theo hướng dẫn của tỉnh, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Số cán bộ, công chức được giảm dần theo lộ trình 5 năm, bảo đảm đến năm 2024 số cán bộ, công chức là 20 người (tương ứng xã loại 2, theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố)

* Tổng số cán bộ không chuyên trách cấp xã của TT Cẩm Giàng và xã Kim Giang hiện có là 25 người; Xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định 28 người

- Số cán bộ không chuyên trách cấp xã sau sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, dự kiến mỗi đơn vị hành chính là 18 người sau đó thực hiện giảm dần theo lộ trình đến năm 2021 bảo đảm số lượng theo quy định

- Khi sắp xếp lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ, những người còn lại được nghỉ việc theo quy định và được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

1. Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện

1.1.Đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy:

Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch; tổ chức rà soát, lập phương án sắp xếp bộ máy tổ chức Đảng, đoàn thể, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập xong.

Hướng dẫn cán bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách diện dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập.

  1.2.Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện:

 Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng tình thực hiện Đề án; Phối hợp cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri theo quy định.

         Rà soát, lập phương án sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ các đoàn thể sau khi sáp nhập.

 1.3. Phòng Nội vụ huyện

 Tham mưu giúp Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án, Kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; Theo dõi tiến độ thực hiện, đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện đúng thời gian; Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Huyện ủy, UBND huyện gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định,

 Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn sau sáp nhập,

 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức diện dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập.

1.4. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã rà soát lại toàn bộ diện tích đất của các xã được sắp xếp, sáp nhập, xác định diện tích đất sử dụng của mỗi đơn vị sau khi sáp nhập; hoàn thiện hồ sơ phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị mới theo quy định hiện hành.

 1.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê cơ sở vật chất hiện có, hướng dẫn bàn giao cơ sở vật chất về ĐVHC mới được thành lập.

 Tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Đề án

 1.6. Phòng Văn hóa - Thông tin

Hướng dẫn thực hiện các thiết chế văn hóa, xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

 1.7. Đài phát thanh

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Kế hoạch, Nghị quyết của Quốc Hội, của Bộ Chính trị; của Chính phủ và Đề án, Kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

2. Các xã, thị trấn phải sắp xếp

   Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về chủ trương của Trung ương, của Tỉnh và các quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, qua đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư;

 Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương; Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí và tổ chức kiện toàn chức danh theo quy định; Hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức diện dôi dư sau khi sắp xếp.

Tổng hợp, đánh giá cơ sở vật chất, từng bước khắc phục khó khăn để bảo đảm mọi hoạt động của ĐVHC mới diễn ra bình thường.

 Nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công lấy ý kiến của nhân dân về sắp xếp, sáp nhập

3. Các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về Đề án, chủ động giải quyết và hướng dẫn cụ thể các xã, thị trấn thực hiện những nội dung liên quan, kịp thời giải quyết giấy tờ hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi có nhu cầu

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Cùng với cả nước, huyện Cẩm Giàng tiếp tục rà soát lại bộ máy của hệ thống chính trị. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số đơn vị hành chính cấp xã theo hướng giảm dần. Đi cùng với đó là khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiệm vụ trước mắt tổ chức thực hiện thành công phương án sắp xếp thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang để thành lập thị trấn Cẩm Giang, (hoặc thị trấn Cẩm Giàng); xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Định để thành lập xã Định Sơn bảo đảm đúng tiến độ thời gian và quy định của tỉnh,

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Trung ương, Tỉnh ban hành đồng bộ, kịp thời văn bản quy định, hướng dẫn giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp

- Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho ĐVHC mới để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc đáp ứng nhu cầu hoạt động sau sáp nhập,

- Đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để đơn vị hành chính mới có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tăng cường đấu giá đất, tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng trụ sở làm việc mới, phát triển dịch vụ, nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống nhân dân để khẳng định chủ trương thực hiện sắp xếp, sáp nhập là đúng đắn, phù hợp xu thế phát triển./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ (b/c);

- Ban TVHU, TTHĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Các xã, thị trấn

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

 

Trịnh Ngọc Thành

 

 
Các bài liên quan
Hội LHTNhuyện Cẩm Giàng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 – 2024 (25/06/2019)
Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng cơ quan Đài phát thanh (20/06/2019)
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2019 (20/06/2019)
Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện. (20/06/2019)
Hội Nông dân huyện đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (17/06/2019)
 
Quay lại Xem tiếp   
 

Thông tin về Cẩm Giàng

VIDEO
Get the Flash Player to see this player.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
  Hôm nay 398  
  Hôm qua 469
  Tuần này 867  
  Tất cả 691057  
IP: 34.201.121.213